Kadernota 2016

Vorig jaar heeft de VVD bij de kadernota aangegeven dat het heel verleidelijk is om slechts een jaar vooruit te kijken of naar de eerst volgende verkiezingen, maar dat we in het belang van onze inwoners vooral verder vooruit moeten kijken.

Maar is onze constatering juist dat het college slechts vooruit kijkt naar de verkiezingen? Uit de besluitenlijsten van B&W en uit recente RIB s moeten wij helaas de conclusie trekken dat het college een eindsprint ingezet heeft om vooral in 2017 te scoren met het oog op 2018, zonder daarvoor de goedkeuring van de raad af te wachten (blijvers lening al verstrekt, stimuleringslening ligt al verordening op de plank, PC Hooftstraat deels al afgebroken enz.).Halverwege is blijkbaar geconstateerd dat het college achter op schema ligt.

Heeft het dus vanavond nog wel zin dat wij een bijdrage leveren aan de kadernota, die richtinggevend is voor de begroting? Vorig jaar gaf de VVD aan dat

“Heel voorzichtig zien we dat er iets minder gedacht wordt in termen van coalitie en oppositie. Dat doet ons deugd, maar hierbij geldt wel dat 1 zwaluw nog geen zomer maakt”, maar blijkbaar zijn we terug bij af. Hoe kunt u onze zorg wegnemen?

Desondanks zullen we aangeven welke punten de VVD wel of niet van belang acht.

De belangrijkste thema s voor de VVD bij de vaststelling van het beleid willen we nogmaals herhalen: Veiligheid blijft topprioriteit. Er moet volop aandacht besteed worden aan ondernemers, werk en economie. Lasten verhogingen zijn uit den boze en wij staan voor goede zorg zonder bureaucratische rompslomp bij voorkeur geïntegreerd op wijkniveau.

Het instellen van een reserve IAP is niet consequent. Bij het aantreden van de wethouder financiën werd aangegeven vooral zo min mogelijk reserves te willen vormen. Uit de beantwoording van de schriftelijke vragen wordt aangegeven dat als je iets belangrijk vindt, je daar geld voor moet reserveren. Maar bijvoorbeeld duurzaamheid acht u dus niet belangrijk genoeg om een reserve voor te vormen, maar u geeft aan daar wel een bepaald bedrag beschikbaar voor te willen houden binnen de algemene reserve, zonder het een reserve te noemen. U hinkt dus op veel gedachten. Blijkbaar is op dit moment alleen het IAP belangrijk genoeg voor het college bij aar eindsprint naar 2018. De VVD vindt deze insteek kortzichtig en vindt dat zo andere belangrijke beleidsterreinen ernstig tekort worden gedaan.

Ronduit gevaarlijk vinden we het antwoord in de vragenronde dat “ in eerste instantie” het instellen van een IAP niet tot lastenverhogingen mag leiden. Heel duidelijk geeft de VVD aan dat het sowieso niet tot lastenverhogingen mag leiden. Graag horen we dat het college dezelfde mening is toegedaan.

Reeds nu wil de VVD aangeven dat de ondergrens van de reserves beslist 20 miljoen moet blijven, zoals op blz. 13 vermeld en niet zoals de wethouder aangegeven heeft dat 15 miljoen genoeg is. Ondanks dat de risico s benoemd zijn, kunnen zich onverwachts zaken aandienen, waar niemand op gerekend had, zoals de vluchtelingenstroom.

Stimuleringsregelingen voor starters en duurzaamheid moeten we vooral niet doen. Dit werkt juist prijsverhogend, omdat marktpartijen weten dat deze verstrekt worden. Weggegooid subsidiegeld dus.


Afsluitend: Wat de VVD betreft willen we leven in een Ridderkerk waar je zorgt voor jezelf en je op je eigen manier gelukkig kunt worden. Waar je geeft om en omkijkt naar de ander. En je je gedraagt zoals je wilt dat anderen zich gedragen. Waarbij de overheid een stille vennoot is, die er is wanneer je haar nodig hebt.