Bijdrage algemene beschouwingen

Lees hier de bijdrage van de VVD tijdens de algemene beschouwingen van 4 november.

Algemeen

Vrijheid en democratie zijn de sterke fundamenten van ons land. Vrijwel iedereen van ons vindt dat vanzelfsprekend. Maar vrijheid en democratie zijn nooit vanzelfsprekend, want altijd heeft iemand er voor betaald. Velen zelfs met hun leven.

Door de gebeurtenissen in de wereld zijn we wakker geschud over hoe belangrijk vrijheid is. Daarom is het des te belangrijker dat we de waarden waar we in Nederland voor staan helder neerzetten en we deze actief verdedigen. We staan voor onze waarden en cultuur. Vrijheid en gelijkwaardigheid zijn voor ons heilig. Wij staan voor onze manier van leven. We zijn wie we zijn en daar moeten we trots op zijn. We moeten dat ook durven zeggen. Iedere dag weer.


In een vrije samenleving is volop ruimte voor verschillen tussen mensen. Maar dat betekent niet dat we in moeten leveren op onze vrijheden.


Te lang zijn in Nederland zaken die krom waren recht gepraat, gerelativeerd en is weggekeken bij problemen. We zijn hierdoor tolerant voor intoleranten geworden en zo dreigen we verder in te leveren op onze vrijheid.


Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat wij hier geen stap terug zullen doen. En we gaan geen compromis sluiten met mensen die (een deel van) onze waarden en normen afwijzen. We doen geen water bij de wijn. Onze verworvenheden zijn simpelweg niet onderhandelbaar.


Wie onze vrijheid omarmt, hoort er volledig bij. Selectief shoppen in onze vrijheden wordt niet getolereerd. Met onze waarden en vrijheden is het alles of niets! Iedereen in Nederland moet alle grondrechten en liberale verworvenheden respecteren. Take it or leave it! Die heldere boodschap moeten we actief uitdragen. Het hele jaar door.


Onze vrijheid is en blijft ons liberale kompas. Wij staan pal voor onze vrijheid. Juist daarom is Nederland Nederland. En wat is het prachtig om Nederlander te zijn. Wat is het prachtig om Ridderkerker te zijn!


Inleiding


Het is goed te constateren dat het college een sluitende begroting 2017 kan aanbieden. We constateren wel dat het meerjarenperspectief t/m 2020 een overschot laat zien, omdat de jaarlijkse toename van het gemeentefonds (accres) structureel aanzienlijk voordeliger en positiever is.


Schijn bedriegt echter. Een Integraal Accommodatie Plan (IAP) met allerlei grootse plannen zonder dat aangegeven wordt hoe deze gefinancierd zullen gaan worden maken het beeld mooier dan het is. Het is vreemd dat we bij deze begroting gevraagd worden in te stemmen met de vorming van een reserve voor sloopkosten en afboeken van positieve boekwaarden zonder te weten of de uitvoering van het integrale plan haalbaar is. Wij zullen daarom op dit punt niet instemmen. Integraal is integraal en dan moet je niet ad hoc beslissingen nemen, zonder het vervolg te kunnen overzien. Bovendien is het voorstel tot de vorming van een nieuwe reserve buitengewoon vreemd, omdat de wethouder Financiën zich vanaf haar aantreden een sterk tegenstander heeft getoond van allerlei reserves.


Hoe het IAP gefinancierd moet worden is onduidelijk. Alhoewel….De opmerkingen hier en daar gemaakt door het college dat de ondergrens van de Algemene Reserve wel naar beneden kan, maakt duidelijk dat men de niet gebruikte belastinggelden, opgebracht door de inwoners en ondernemers van Ridderkerk, gaat aanspreken. Want het geld vinden door te snijden in het huidige beleid is zeer onaannemelijk. De VVD onderstreept hier nogmaals het eerdere uitgangspunt van de raad dat de ondergrens voor de Algemene Reserve minimaal op 20 miljoen moet blijven. Het college kijkt teveel en uitsluitend en alleen naar het risicioprofiel, waarbij nauwelijks tot geen rekening wordt gehouden met onverwachte zaken. En de geschiedenis wijst uit dat dit forse bedragen kunnen zijn.


Veiligheid


Veiligheid is en blijft voor de VVD topprioriteit.


Al vele jaren vraagt de VVD aandacht voor de (on)veiligheid op het 3 rivierenpunt. Wij zijn verheugd dat veiligheid op het water nu integraal onderdeel uitmaakt van de programmabegroting. Want continue aandacht hiervoor is en blijft dringend noodzakelijk.


Drugsproblematiek wordt te vaak te gemakkelijk afgedaan alsof dit in Ridderkerk nauwelijks speelt. Maar drugs is in Ridderkerk een hardnekkig en onderschat probleem, wat een grote bedreiging vormt voor met name onze jeugd. Goed dat de politie dit naar aanleiding van signalen vanuit de raad serieuzer aanpakt. Maar ook de signalen van de inwoners op dit punt moeten serieus worden opgepakt. De boodschap is helder: drugsoverlast wordt niet getolereerd. Punt.


De VVD heeft bij de nieuwe opzet begroting aangedrongen om veiligheid breed te bezien dus zowel objectieve, subjectieve, fysieke en sociale veiligheid. De cijfers t/m het tweede kwartaal 2016 voor Ridderkerk op het gebied van veiligheid laten een negatieve tendens zien ten opzichte van 2015 en baren de VVD zorgen. Dit toont eens te meer aan dat er voor veiligheid meer aandacht nodig is. Wij horen graag hoe de portefeuillehouder gericht actie gaat ondernemen om deze tendens om te buigen.


Ons gezag moet hersteld worden. Wetten en regels gelden in dit land voor iedereen. Dat moeten we als overheid dan wel afdwingen en dat gebeurt te weinig. Niet kiezen voor pappen en nathouden, maar gasten die de orde verstoren opjagen met alle middelen die we hebben. In ons land gelden regels. Overtreed je die, dan grijpen wij in. Consequent. Iedere keer. Bij raddraaiers moeten we niet “de-escaleren” en ze voorzichtig behandelen. We moeten juist grenzen aangeven en handhaven!


Sinds kort zijn er door een wetswijziging voor de burgemeester meer mogelijkheden om cameratoezicht in te zetten. Gaat de portefeuillehouder gebruik maken van deze ruimere bevoegdheid en zo ja, op welke wijze?


Werk en economie


De VVD geeft al vele jaren aan dat er meer aandacht voor werk en economie nodig is. Na lang aandringen door de VVD heeft deze oproep geresulteerd in veel meer focus op dit zo belangrijke onderwerp. Gelukkig is hier een broodnodige inhaalslag gemaakt. Juist de plaatselijke ondernemers zijn de gangmakers voor de lokale economie, die ook zorgen voor veel werkgelegenheid. Juist daarom moet de gemeente het oliemannetje zijn, die er voor zorgt dat ondernemers echt kunnen ondernemen, en zich niet met onnodige ballast moeten bezighouden. Wij horen nog te vaak dat ondernemers keer op keer met veel bureaucratische rompslomp te maken krijgen. En dit draagt niet bij tot een positief ondernemersklimaat.


Dat we veel mooie bedrijven binnen onze gemeentegrens hebben was ons al bekend en bleek vorige week eens te meer tijdens de begrotingsmarkt. Naast de bestaande ondernemers zagen we ook meerdere zeer innovatieve bedrijven. Wij gaan er van uit dat alles op alles gezet wordt om de bedrijven maximaal te ontzorgen, zodat zij optimaal kunnen ondernemen.

We willen opmerken dat heel veel bedrijven maatschappelijk en sociaal een zeer belangrijke rol vervullen. Dit wordt naar onze mening vaak onderschat.


Winkelcentra zijn van groot belang voor werkgelegenheid, stageplaatsen en reïntegratieplekken. Een aantrekkelijk winkelcentrum met weinig tot geen leegstand is goed voor de veiligheid en de leefbaarheid van de hele omgeving. Het niet heffen van parkeergelden zou een mogelijkheid kunnen zijn om de concurrentiekracht ten opzichte van andere regiowinkelcentra te vergroten. Juist omdat we als VVD willen inzetten op Ridderkerk als regionaal winkelcentrum. Wij zijn daarom mede-indiener van de motie om te onderzoeken om deze op termijn af te schaffen. MOTIE/ AMENDEMENT.


Uit de beantwoording van schriftelijke vragen van de VVD over de lokale inkoop, blijkt dat er nog heel veel werk verzet moet worden om te zorgen de gemeentelijke inkopen zo veel mogelijk lokaal te doen. Het college geeft aan dat deze cultuurverandering tijd kost. Wij vragen het college om al het mogelijke te doen om dit proces te versnellen. Zoals u zelf aangeeft “ het is duidelijk dat er meer aandacht gekomen is voor het lokale bedrijfsleven, maar blijvende aandacht is noodzakelijk”. Wat ons betreft mag hier steviger op ingezet worden. Termen als” er wordt rekening gehouden met” en “ er wordt gestreefd naar” klinkt niet ambitieus genoeg.


Sport:


Soorten draagt bij aan een gezonde levensstijl en helpt bij het leggen van sociale contacten. Door te sporten leer je waarden en normen, incasseren, doorzetten en samenwerken.

De VVD vindt dat de gemeente bij de inrichting van haar openbare ruimte nadrukkelijk rekening dient te houden met het inrichten van sport- en beweegvoorzieningen. Zeker voor de ongeorganiseerde sporters. Hierbij moet veiligheid altijd voorop staan.

Het IAP hebben we al in onze inleiding benoemd. De bedragen waar nu al aan gedacht wordt om de vele wensen op het gebied van sportaccommodaties die er zijn te honoreren, zijn simpelweg onrealistisch en veel te hoog gegrepen. Daarbij komt dat velen terecht het gevoel dat er met verschillende maten wordt gemeten. Laten we vooral geen verkeerde verwachtingen wekken.

Zoals door de VVD al bij de kadernota is uitgesproken, zullen we niet accepteren dat dit plan tot hogere lasten voor de inwoners zal leiden.


Financiën en lasten


De VVD is blij met de nieuwe begrotingsopzet, waardoor de begroting en vooral de beleidsbegroting leesbaarder is geworden. Dat is ook zeer noodzakelijk, omdat wij de Ridderkerkse belastingbetalers duidelijk moeten kunnen laten zien waar hun belastinggeld aan uitgegeven wordt. Toch moeten we blijven werken aan de leesbaarheid, want het blijft erg taaie kost. Als voorbeeld: negatieve bedragen die positief moeten worden gelezen en andersom dragen niet bij aan de gewenste duidelijkheid.


De VVD heeft zich zeer nadrukkelijk uit gesproken tegen het afschaffen van het investeringsvolume. Dit  ontneemt de raad een uiterst belangrijk sturingselement. Dit wreekt zich nu eens te meer nu de financiering van het IAP in nevelen is gehuld.


Vorig jaar heeft de VVD bij het vaststellen van de begroting met steun van anderen een eenmalige korting op de gemeentelijke belastingaanslag  kunnen geven aan de inwoners en ondernemers. Wij doen dit jaar het zelfde voorstel. AMENDEMENT. In moeilijke tijden hebben zij gezorgd dat het beleid wat onder druk kwam te staan door hun hogere bijdrage toch doorgang kon vinden. Nu de reserve positie dat toe laat, moeten we hen dan ook daarvoor honoreren. Ook omdat de positieve overschotten op de gemeentelijke rekening jaar op jaar aan de Algemene Reserve zijn toegevoegd en niet teruggegeven zijn aan de inwoners en ondernemers.


Zoals ook bij de behandeling van de kadernota is aangegeven is de VVD tegen  stimuleringsregelingen voor starters en duurzaamheid. Dit kan juist prijsverhogend werken, omdat marktpartijen weten dat deze verstrekt worden.


De VVD juicht toe dat de afvalstoffenheffing en rioollheffing dalen. De VVD is voor zo laag mogelijke lasten. Door de beantwoording van onze vragen hierover, twijfelt de VVD erg of deze verlaging wel voor langere termijn is. Zeker ook omdat het college in de begroting aangeeft dat er mogelijk een effect is voor de afvalstoffenheffing door een nieuwe inzamelingssystematiek. Maar wij zijn positief, dus wij gaan er van uit dat deze lastenverlagingen duurzaam zullen zijn.


De VVD heeft de begroting zorgvuldig doorgenomen. We kunnen ons er in grote lijnen in vinden, maar–zoals uit eerdere bijdrages is gebleken- we vinden een aantal beleidskeuzes en keuzes voor bepaalde bestedingen ongelukkige keuzes en af en toe zelfs slecht onderbouwd.

 

Varia


We zitten nog in transitie en transformatieproces, maar de overheid is nog steeds groot. We hebben een goed begin gemaakt met het groter maken van de speelruimte voor de samenleving, voor ons allemaal en dat moeten we vooral uitbouwen door als overheid nog meer terug te treden. We moeten alert blijven om ons als overheid niet met teveel zaken te willen bemoeien. Een overheid is en blijft nodig, maar moet continu zich af blijven vragen wat haar taak is.


Het college is bezig om een toekomstvisie voor Ridderkerk te ontwikkelen. Wij zouden graag zien dat ook de niet georganiseerde inwoners daar maximaal input aan kunnen geven. Laten we dan vooral de vraag voorleggen hoe zij willen dat voor hun (klein)kinderen Ridderkerk er in de toekomst zou moeten uitzien. En pas wanneer we dat duidelijk hebben, terugvertalen wat dan nu nodig is. Wij zien nog steeds het omgekeerde: wat gaan we vanaf nu ontwikkelen naar 2030. Die volgorde is verkeerd.


Ronduit ontevreden is de VVD over de uitleg in de media door het college over de extra huisvestingsplaatsen voor asielzoekers met een verblijfsvergunning. Aan de voorkant werd de raad nauw betrokken en werd vooral aangedrongen op zorgvuldige afwegingen bij dit gevoelige onderwerp en op gezamenlijk optrekken van het gemeentebestuur. De raad moest een moeilijk besluit nemen. Het besluit dat genomen werd, werd in de media anders uitgelegd door het college. En toen er besloten kon worden de realisatie van woonplekken te vertragen vond het college het niet noodzakelijk de raad daar op een juiste wijze van op de hoogte te stellen. De raad moest het met een simpele mail doen. Dit getuigt van weinig respect en profileringsdrang van het college. Slecht weer nieuws mag de raad brengen, mooi weer berichten melden wij als college wel.


Participatie juichen we als VVD toe. Echter dreigt daarbij het gevaar dat zij die erg actief zijn of het hardst roepen bediend gaan worden in plaats van de meerderheid van de Ridderkerkse inwoners. Het gevaar dat actiegroepen en handige lobbyisten zo te zeer hun stempel drukken op het beleid is en blijft een wezenlijke bedreiging. Laten we ons daar zeer goed bewust van zijn. Ideeën en initiatieven zullen altijd  in het kader van het algemeen belang afgewogen moeten worden. Van politici mag verwacht worden dat zij duidelijk op het netvlies hebben vanuit welk belang er bij de overheid aangeklopt wordt. De democratisch gekozen volksvertegenwoordigers zullen alle belangen tegen elkaar af moeten wegen. En dan zal er ook meer dan eens nee verkocht moeten worden. Die durf en dat lef moeten we hebben. Bovendien kan participatie nooit in de plaats kunnen komen van inspraak e.d. De crux is en blijft heldere communicatie en het juiste verwachtingsmanagement bij participatie.

Bij meerdere onderwerpen zijn zeer ruime kaders vastgesteld, waarbinnen het college helaas volledige carte blanche heeft gekregen. Het college claimt dat zij over de uitvoering gaat. Dat vindt de VVD ook. Maar de door ons gevraagde tussenstap wordt niet gehonoreerd. Prima dat het college met de kaders bij de maatschappelijke partners te rade gaat over hoe deze uit te werken. Maar ook deze organisaties en instellingen hebben een bepaald belang. De VVD zou graag zien dat het college een voorstel ter goedkeuring voorlegt aan de raad waarin duidelijk is wat de opbrengst van deze participatie is en hoe het college deze weegt. De raad kan dit dan wegen met de signalen die zij als volksvertegenwoordiger krijgt. Slechts de commissie informeren is veel te mager.

Tot slot

Wij willen de ambtenaren wederom hartelijk dank zeggen voor hun inzet. De dynamiek van de samenleving vraagt veel creativiteit en een andere inzet dan in het verleden.

De VVD staat voor een tolerante samenleving, waarbij iedereen meedoet. Bij de VVD staat niet je afkomst maar je toekomst centraal, niet je geloof maar je gedrag. En niet de groep maar het individu.

Zoals al meerdere keren is aangegeven, willen we als VVD benadrukken dat het Ridderkerks gemeentebestuur dienstbaar moet zijn aan alle Ridderkerkers. Vandaar dat de VVD mede-indiener was van een motie om op 11 oktober als gemeente de regenboogvlag te laten wapperen. Om zo uiting te geven dat het Ridderkerkse gemeentebestuur ook oog heeft voor minderheidsgroepen, die het helaas nog steeds niet makkelijk hebben. Dat dit blijkbaar de wereld in Ridderkerk op zijn kop heeft gezet bleek uit het feit dat deze vlag onderste boven opgehangen was. Het is dus voor het gemeentebestuur nog erg wennen aan de nieuwe realiteit. Maar gelukkig wordt nu een positief signaal afgegeven.

Wat de VVD betreft willen we leven in een Ridderkerk waar je zorgt voor jezelf en je op je eigen manier gelukkig kunt worden. Waar je geeft om en omkijkt naar de ander. En je je gedraagt zoals je wilt dat anderen zich gedragen. Waarbij de overheid een stille vennoot is, die er is wanneer je haar nodig hebt, doordat zij zich beperkt tot kerntaken.

Tot zover de positief kritische opmerkingen op hoofdlijnen van de VVD, zoals u van ons gewend bent. De VVD denkt in het belang van de Ridderkerkse inwoners en bedrijven. Dus: Ruim baan voor inwoners en ondernemers. Vanuit die invalshoek en dus vanuit ons liberaal verkiezingsprogramma zullen we alle voorstellen beoordelen en onze bijdrage leveren aan het politieke debat. In het belang van de gehele Ridderkerkse samenleving. Want wat is het prachtig om Ridderkerker te zijn!