Column: Betrokkenheid bij besluitvorming

We kunnen gerust zeggen, dat we ons gelukkig mogen prijzen om in Nederland en zeker ook in Ridderkerk te mogen leven. We wonen in een vrij land, kennen een relatief grote welvaart en mogen en kunnen bijna alles zeggen wat we willen.

De onvrede lijkt echter in ons land toe te nemen. De laatste jaren is regelmatig te lezen en te horen, dat de politiek niet luistert naar de “gewone man” en dat de invloed en betrokkenheid van inwoners vergroot moet worden. Of dit juist is en op welke wijze het dan anders moet, daarover lopen de meningen uiteen.

Het gevoel dat er niet geluisterd wordt, heeft iedereen weleens. Zeker wanneer er door bestuurders besluiten worden genomen, waar jezelf niet blij van wordt. Die bestuurders moeten echter besluiten nemen, waarbij zij de belangen van alle inwoners en de verschillende gevolgen van het besluit moeten afwegen. Vaak zal het belang van de meerderheid doorslaggevend zijn. De minderheid zal zich daarbij moeten neerleggen. Dat is de consequentie van het leven in een democratisch land. Het is dan te gemakkelijk om te zeggen dat de politiek niet luistert.

Is het dan niet goed, dat mensen meer betrokken worden? Integendeel, dat is juist wel goed. De overheid moet zich richten op haar kerntaken om zoveel mogelijk ruimte aan haar inwoners te laten. Dit betekent echter niet dat een groep mensen, soms schreeuwend, intimiderend en anderen zwart makend, zijn zin tegen de wil van de (stilzwijgende) meerderheid in kan doordrijven. We zullen moeten accepteren, dat we soms onze zin niet kunnen krijgen. Dat geldt voor thuis, op ons werk, op de vereniging en ook voor overheidsbesluiten. Het leven bestaat tenslotte uit geven en nemen, waarbij uiteraard volgens de geldende regels “gestreden” mag worden voor hetgeen men graag wil.

Vaak komen inwoners pas en enkel en alleen in beweging, wanneer een onderwerp hen persoonlijk raakt. En andere belangen worden dan al snel uit het oog verloren. Democratie is niet: U vraagt, wij draaien. Referenda vindt de VVD Ridderkerk dan ook niet het middel om de betrokkenheid van inwoners te vergroten. Recentelijk gehouden referenda lijken door de opkomstpercentages en de uitkomsten onze mening te bevestigen.

Is overheidsparticipatie dan het tovermiddel? Bij overheidsparticipatie komen de ideeën bij de inwoners vandaan en zijn zij ook verantwoordelijk voor de uitvoering van die ideeën. De overheid ondersteunt alleen maar. De VVD Ridderkerk is van mening dat overheidsparticipatie een toegevoegde waarde kan zijn om de betrokkenheid van inwoners te vergroten. De overheid dient er echter goed voor te waken, dat er geen verkeerde verwachtingen worden gewekt en dat de drammers niet hun zin doordrijven ten koste van de meerderheid.

Onze huidige democratie biedt gelukkig veel mogelijkheden om betrokken te zijn bij en invloed uit te kunnen oefenen op te nemen besluiten. Het blijft echter de moeite waard om naar mogelijkheden voor meer betrokkenheid en invloed op besluitvorming te zoeken. Roepen dat er niet naar je geluisterd wordt zonder met een oplossing te komen hoe het binnen de financiële mogelijkheden beter kan, is te gemakkelijk. Betrokkenheid is tenslotte ook eigen verantwoordelijkheid nemen, ook voor anderen. Maak daarom om te beginnen vooral altijd gebruik van uw stemrecht.

Wilt u de VVD hierover of over andere zaken spreken?

Voor e-mailadressen en telefoonnummers: http://ridderkerk.vvd.nl

Edward Piena

VVD Ridderkerk