Uitkomst onderzoek naar nieuwe locatie KCR en een nieuwe sporthal op sportpark Reijerpark

Sporten draagt bij aan een gezonde levensstijl en helpt bij het leggen van sociale contacten. De VVD Ridderkerk is er een voorstander van, dat sportverenigingen en scholen nauw samenwerken om sporten voor al onze inwoners mogelijk te maken. We zijn dan ook verheugd te hebben mogen vernemen, dat de huidige en toekomstige gebruikers van sportpark Reijerpark overeenstemming hebben bereiktover de de inrichting van dit gebied. Een nieuwe sporthal en een nieuw onderkomen voor KCR maken daar onderdeel van uit. Voor het sportpark als geheel en voor KCR in het bijzonder een mooie verbetering ten opzichte van de huidige situaties.

Helaas kunnen we over het voorliggende raadsvoorstel minder enthousiast worden. Gelijk aan de behandeling van het Integraal Accommodatie Plan wordt ook dit voorstel gekenmerkt door een onzekere financiƫle onderbouwing, lijkt participatie alleen met de mond beleden te worden en lijkt snelheid belangrijker dan een zorgvuldig proces. De structurele lasten per jaar bedragen 218.000 euro en worden vanaf 2018 en verder bekostigd uit de verwachte overschotten op onze begroting. Deze overschotten worden verwacht op basis van circulaires uit Den Haag. Het college heeft deze circulaires als dagkoersen bestempeld en de overschotten zijn dus allesbehalve zeker. Bij tegenvallers zou de bekostiging van dit raadsvoorstel weleens kunnen leiden tot lastenverhoging voor onze inwoners of moet er gesneden worden in begrotingsposten zoals zorg of welzijn.

Een andere financiƫle onzekerheid is het gevraagde investeringskrediet. Dit investeringskrediet is gebaseerd op algemene ramingen en standaardprijzen. De bouw van de sporthal en de aanpassingen van de buitenruimte zouden op basis daarvan nu totaal 4,8 miljoen euro gaan kosten. In het land zijn veel grote overschrijdingen van bouwprojecten bekend en de VVD Ridderkerk acht het zeer onwenselijk, dat dit in Ridderkerk ook gebeurd. Daarom hebben we het college de garantie gevraagd, dat het gevraagde krediet niet overschreden zal worden. Die garantie wil het college echter niet geven.

De bouw van de sporthal past niet binnen het huidige bestemmingsplan. In mei/juni van 2017 verwacht het college een aangepast bestemmingsplan aan de raad voor te leggen. Volgens het college duurt het te lang om dit raadsvoorstel pas na het gewijzigde bestemmingsplan te behandelen. Snelheid gaat hier dus voor zorgvuldigheid en het staat op gespannen voet met het vergroten van de betrokkenheid van inwoners bij de politiek (Ik hoef u alleen maar te wijzen op het volgende agendapunt van deze vergadering). Het college zal ongetwijfeld alle wettelijke eisen voor het wijzigen van een bestemmingsplan naleven. Maar daar gaat het niet om. Wat heeft het voor nut om als inwoner-belanghebbende een zienswijze in te dienen, wanneer je weet dat er toch niets mee gedaan wordt? En worden we als raad ook niet geconfronteerd met een fait accompli?

Het is de taak van een raadslid en hij/zij heeft ook een belofte gedaan of de eed afgelegd om onder andere plannen op haalbaarheid en de juiste procesgang te toetsen. Dat heeft niets met vertrouwen in wie of wat dan ook te maken.

De VVD Ridderkerk heeft te veel twijfels over het voorliggende raadsvoorstel endaarom kunnen wij er niet mee instemmen.