Waalvisie

De VVD ziet de Waalvisie als een verdere uitwerking van de Gebiedsvisie Deltapoort, die kan bijdragen aan een aantrekkelijk buitengebied voor Ridderkerk.

Het leefmilieu in Rijsoord en Oostendam is de afgelopen jaren onder druk komen te staan. De projecten uit deze visie kunnen een positieve bijdrage leveren om dat leefmilieu te verbeteren. En zal daarnaast een positieve uitstraling hebben voor heel Ridderkerk.

De meedenkavonden en de bijeenkomsten met de klankbordgroep laten zien dat de voorgestelde projecten leven onder de inwoners. En dat een duurzame versterking van de Waal breed gedragen wordt.

Ook de provincie onderkent het belang van de Waal als ruimte voor groenbeleving en behoud van de biodiversiteit.

In de visie wordt terecht geconstateerd dat de Waal een uniek stukje van Ijsselmonde is met een rijke historie en met bijzonder charmes en kwaliteiten.

De in het raadsvoorstel genoemde middelen zijn verre van toereikend om de ambities ook volledig te kunnen realiseren. Juist om Rijsoord te laten zien dat het ons ernst is om hun leefmilieu te verbeteren, dienen we daarom een amendement in om 900.000 euro uit de reserve Overstapplaats Deltapoort in te zetten om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Rijsoord heeft daar – gelet op de ontwikkelingen de laatste jaren- gewoon recht op.