Motie over het lucht- en geluidmeetpunt Nieuw-Reijerwaard

Voorzitter,

De VVD heeft het idee, dat het raadsvoorstel een krampachtige poging is om de bewoners van de Rijksstraatweg tegemoet te komen. Een opsomming van reeds genomen maatregelen moet aantonen dat er heel veel aan de leefomgeving wordt gedaan en dat de gemeente daar nog veel meer inspanningen voor wil verrichten door 75000 euro extra beschikbaar te stellen. Het betreft echter veelal maatregelen, die sowieso van een gemeente verwacht mogen worden om overlast tegen te gaan en om een zo gezond

mogelijk leefklimaat te verzorgen. Daarnaast wordt hoog opgegeven van het participatieproces. Insprekers bij de commissievergadering en ontvangen brieven doen echter vermoeden dat slechts een klein gedeelte van de bewoners bij overleg is betrokken en dat de informatievoorziening naar de andere omwonenden ernstig te wensen overlaat. De VVD heeft al vaker bedenkingen geuit tegen de vorm van participatie die het college zo hoog in het vaandel heeft staan.

In de motie is gevraagd om inspanningen te leveren om een meetstation te plaatsen. Het raadsvoorstel ziet af van het plaatsen van een meetstation, omdat de gegevens over geluid en lucht ook via modellen berekend kan worden. Deze berekeningen zouden tot een vergelijkbaar resultaat leiden als de gegevens van een meetstation. Het meten van de lucht en het geluid geeft echter een beter en realistischer beeld van de belasting dan het via modellen te berekenen.

 

Voorzitter,

De meetgegevens zullen inderdaad niet het leefklimaat verbeteren, maar geven wel aan of er sprake is van een verslechtering. Op basis daarvan kunnen dan eventueel maatregelen genomen worden. Zoals we ook bij de Waalvisie te kennen hebben gegeven, wil de VVD Rijsoord laten zien dat het ons ernst is om hun leefmilieu te verbeteren. Daarom heeft de VVD  samen met EVR het voorliggende amendement opgesteld, waarin geld vrijgemaakt wordt voor de plaatsing van een meetstation en voor uit te voeren metingen en beheer. PvdA en CDA  hebben het amendement mede ingediend.