Motie zondagsopening winkels voor kerst

De dagen vóór kerstmis zijn voor ondernemers een zeer belangrijke bron

van inkomsten. De ondernemers hebben het nog steeds moeilijk en

daarom willen we aan winkeliers zelf de keuze laten of zij de zondag voor

de eerste kerstdag open willen zijn, zodat de inwoners van Ridderkerk ook

in Ridderkerk zelf hun kerstinkopen kunnen doen. De motie die wij indienen is wat de VVD Ridderkerk betreft helder en mochten er nog vragen van de overige fracties zijn, dan beantwoorden we die graag.


De Motie:


MOTIE VAN DE RAADSLEDEN EDWARD PIENA (VVD), HENK VAN OS (PARTIJ 18PLUS) EN BJÖRN ROS (D66/GROENLINKS) INZAKE ZONDAGSOPENSTELLING OP 24 DECEMBER 2017 Voorgesteld: 12 oktober 2017 Nr. 2017 - 128

 

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van de agenda voor de raadsvergadering van 12 oktober 2017;

 

overwegende dat:

1. de dagen vóór kerstmis voor ondernemers een zeer belangrijke bron van inkomsten zijn;

2. zondag 24 december 2017 direct voorafgaat aan eerste en tweede kerstdag;

3. de gemeenteraad van Ridderkerk zowel werkgelegenheid als het faciliteren van ondernemers belangrijk vindt;

4. de ondernemers het nog steeds moeilijk hebben;

5. voor het mogen open houden voor publiek van winkels op een zondag door de raad bij verordening vrijstelling verleend moet worden;

 

is van mening dat:

a. door het niet geopend mogen hebben voor publiek van winkels op zondag 24 december 2017 grote en belangrijke omzet van ondernemers in Ridderkerk wegvloeit naar ondernemers in omliggende gemeentes, waar winkels die dag wel geopend mogen zijn;

b. deze omzet later in het jaar niet meer kan worden goedgemaakt;

c. een zondagsopening op 24 december 2017 voor de winkeliers mogelijk gemaakt moet worden om hun economische positie niet te verzwakken;

d. zonder de mogelijkheid van openstelling op zondag er een enorme druk op de zaterdag ontstaat, als de zondag gevolgd wordt door de kerstdagen;

 

verzoekt het college om:

1. de raad een wijziging van de Verordening winkeltijden Ridderkerk 2014 ter besluitvorming voor te leggen, waarin mogelijk wordt gemaakt dat winkels geopend mogen zijn op de zondag als deze direct gevolgd wordt door de kerstdagen;

2. deze wijziging voor te leggen voor de raadsvergadering van 23 november a.s. en gaat over tot de orde van de dag.

 

De raadsleden,

 

 

 

Edward Piena, VVD Henk van Os, Partij 18PLUS Björn Ros, D66/GroenLinks