Algemene beschouwingen 2017

Inleiding

 

Wat is het prachtig om Ridderkerker te zijn!

 

Dat was vorig jaar –en zoals we konden constateren tot verrassing van meerdere raadsleden en collegeleden- de insteek van de vijfminuten bijdrage van de VVD Ridderkerk bij de Algemene Beschouwingen en dat willen we graag opnieuw onderstrepen.

 

Wat de VVD Ridderkerk betreft willen we leven in een Ridderkerk waar je zorgt voor jezelf en je op je eigen manier gelukkig kunt worden. Waar je geeft om en omkijkt naar de ander. En je je gedraagt zoals je wilt dat anderen zich gedragen. Waarbij de gemeente een stille vennoot is, die er is wanneer je haar nodig hebt. Dus ruim baan voor initiatieven van inwoners en ondernemers.

 

Vrijheid en democratie zijn de sterke fundamenten van ons land. Vrijwel iedereen van ons vindt dat vanzelfsprekend. Maar vrijheid en democratie zijn nooit vanzelfsprekend, want altijd heeft iemand er voor betaald. Velen zelfs met hun leven. In moeten leveren op onze vrijheden  is niet aan de orde. Te lang zijn in Nederland zaken die krom waren recht gepraat, gerelativeerd en is weggekeken bij problemen. We zijn hierdoor tolerant voor intoleranten geworden en zo dreigen we verder in te leveren op onze vrijheid. Onze verworvenheden zijn simpelweg niet onderhandelbaar. Selectief shoppen in onze vrijheden wordt niet getolereerd. Met onze waarden en vrijheden is het alles of niets! Iedereen in Nederland moet alle grondrechten en democratische verworvenheden respecteren. Take it or leave it! Die heldere boodschap moeten we actief uitdragen, ook in Ridderkerk.

De VVD Ridderkerk vindt respect belangrijk. En dat begint met de naleving en handhaving van regels en afspraken. We willen werken aan een veiliger, sterker en beter Ridderkerk: dat betekent dat we ons naar de toekomst toe blijven ontwikkelen als gemeente in de regio, zonder onze identiteit op te geven. We willen geen openluchtmuseum worden.

 

Algemeen

In maart 2018 kunnen ook de inwoners van Ridderkerk naar de stembus gaan om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Dit is dus de laatste begroting van de huidige coalitie. Het is logisch dat er dan teruggekeken wordt naar de afgelopen jaren.

Ook de VVD doet dat. We constateren dat de VVD Ridderkerk als enige fractie bij de vorming van de huidige coalitie op verzoek van de onderhandelaars in 2014 punten aangedragen heeft, omdat de onderhandelaars aangaven dat men ook de punten van de overige partijen wilde laten doorklinken.

De VVD Ridderkerk denkt namelijk niet in termen van oppositie en coalitie, maar wil dat de belangen van de Ridderkerkse inwoners en ondernemers optimaal worden bediend. Dat is immers wat van volksvertegenwoordigers verwacht mag worden.

 

Wij hebben destijds onder andere de volgende punten ingebracht:

 

1.Gelet op de confessionele samenstelling van het te vormen college, willen we vooral benadrukken dat het Ridderkerkse gemeentebestuur dienstbaar moet zijn aan alle Ridderkerkers. Zeker als we jonge inwoners willen vast houden, zal het verder terugdringen van activiteiten op zondag zeer negatief uit werken. En een vertrek van nog meer jonge inwoners zal eveneens het voorzieningenniveau in de toekomst nog verder onder druk zetten. De VVD Ridderkerk pleit juist daarom voor een liberalisering van de activiteiten in het weekeinde en dus ook op zondag.

 

2.Graag zouden we willen zien dat ondernemers, werk en economie veel meer aandacht krijgen. Weet wat er speelt bij de ondernemers. Ruim baan voor de ondernemers is in het belang van alle partijen.

 

3.Door de 3 decentralisaties zal lokaal maatwerk in de zorg hoog op de agenda moeten staan. Denk daarbij vooral niet in doelgroepen, maar besef u dat iedereen er toe doet en dat iedereen mee doet. Benut vooral de kracht van de samenleving. Wij adviseren u juist op wijkniveau dit vorm te geven.

 

4.De VVD Ridderkerk vindt het onverantwoord om de lasten voor inwoners en bedrijven te laten stijgen. Wij dringen aan om de lasten te verlagen, zelfs al zou dit middels een eenmalige korting zijn.

 

Hier heeft ook de VVD Ridderkerk zich de afgelopen jaren steeds voor ingezet. Dit toont nogmaals  aan dat wij niet denken in termen van coalitie en oppositie, want de VVD Ridderkerk wil constructief mee denken in het belang van de RIdderkerkse samenleving. En aan de hand van ons liberale kompas wegen we alle voorstellen.

 

Ondanks dat niet alles gerealiseerd is, is de VVD Ridderkerk verheugd met de eenmalige korting op de gemeentelijke aanslagbiljetten in 2016 en met meer aandacht voor de economie, voor ondernemers en voor het lokale maatwerk.

 

Daarnaast zijn we verheugd dat voor de indeling van de begroting grotendeels de inzichten van de VVD Ridderkerk overgenomen zijn.

 

Helaas is punt 1 niet of -beter gezegd- nog niet gerealiseerd. We zullen zien hoe de kiezer dit in 2018 beoordeelt.

 

 

Veiligheid

 

Voor de VVD Ridderkerk is veiligheid topprioriteit. Het is daarom goed dat de veiligheid op het Drierivierenpunt in de begroting is opgenomen en dat er diverse maatregelen genomen zijn om de onveiligheid daar te verminderen. We zijn er echter nog niet en zeker gelet op de woningbouw die daar langs de rivieroever plaatsvindt, blijft dit een zeer belangrijk punt van aandacht. De Raadsinformatiebrief van onlangs toont aan dat er continu aandacht voor dit gevaarlijke punt hoogstnoodzakelijk blijft en dat er nog aanvullende maatregelen genomen zullen moeten worden.

 

In het kader van openbare orde en veiligheid heeft de VVD Ridderkerk eerder een motie ingediend  om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zo spoedig mogelijk te wijzigen naar aanleiding van de recent door het parlement aangenomen wet aanpak woonoverlast. Dit om de burgemeester op voorhand te faciliteren woonoverlast beter aan te kunnen pakken. Door de wijziging in de APV krijgt de burgemeester de mogelijkheid een overlastgever een specifieke gedragsaanwijzing te geven. Wanneer is de aanpassing van de APV gereed? De beantwoording van de schriftelijke vragen doet vermoeden dat hier niet veel haast mee wordt gemaakt. Wij hadden op een veel actievere houding gerekend.

 

De criminaliteitscijfers tonen aan dat de criminaliteit in Ridderkerk helaas toeneemt, met name op het gebied van woninginbraken en fietsendiefstallen. Welke maatregelen worden genomen om deze tendens te keren? In de beantwoording van onze schriftelijke vraag geeft u aan dat er meer op preventie wordt ingezet en voor het overige verwijst u naar het actieplan veiligheid. Maar hoe wordt nu concreet de politie ingezet om de zorgen van onze inwoners weg te nemen? Inwoners hebben er recht op te weten wat daadwerkelijk gedaan wordt.

 

 

Financiën

 

Het college laat een mooie sluitende begroting zien voor 2018 en voor jaren erna zelfs een overschot. Dat lijkt mooi, maar relativering is noodzakelijk. Want o.a. de uitgaven in het kader van het Integraal Accommodatie Plan (IAP) zijn nog niet opgenomen, dus dan kunnen die overschotten zomaar als sneeuw voor de zon verdwijnen. Een IAP met allerlei grootse plannen zonder dat aangegeven wordt hoe deze gefinancierd zullen gaan worden maken het beeld veel mooier dan het is.

 

Daarnaast wil VVD Ridderkerk nogmaals benadrukken dat de ondergrens van de Algemene Reserve minimaal 20 miljoen moet blijven. De wethouder heeft eerder aangegeven dat dit vele malen het risico dekt dat we lopen en dat deze ondergrens wel naar beneden zou kunnen. Maar sommige risico’s zijn simpelweg nog niet in beeld of kunnen zich onverwachts aandienen. Denk aan bodemsaneringen zoals bij gemeentewerf. Evenals bij het voormalige HAK terrein kan dat zomaar ineens heel veel geld meer kosten.

De afgelopen jaren heeft het college meer dan eens posten ten laste van de Algemene Reserve gebracht, die niet voorzien waren als mogelijk risico.

 

De VVD Ridderkerk staat voor een bestuur dat zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat. Wij vinden het onverantwoord om de lasten voor inwoners en ondernemers te laten stijgen.  De VVD Ridderkerk zet in op lastenverlaging, desnoods eenmalig. Hierbij valt te denken aan teruggave van belastinggeld door middel van het verstrekken van bijvoorbeeld zonnepanelen of andere duurzaamheidsinitiatieven, die zowel de financiële lasten van inwoners en ondernemers als de belasting van het milieu verlagen.

 

Als VVD Ridderkerk blijven we ons inzetten voor een zelfstandige en daadkrachtige gemeente met gezonde overheidsfinanciën.

 

Duurzaamheid en innovatie

De VVD Ridderkerk is een groot voorstander van duurzaamheid en innovatie, maar wel voor een realistisch beleid in deze.

 

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar jij je veilig en prettig voelt. De VVD Ridderkerk zet daarom in op modernisering en verduurzaming van alle woningen in het belang van ouderen en jongeren van nu en in de toekomst.

 

Afvalscheiding en het verminderen van afval is gewenst en daar moet iedereen zijn steentje aan bij dragen. Maanden na het vaststellen van het afvalscheidingsplan is er tot onze verbazing nog steeds geen duidelijkheid over hoe het zit met de privacy, het afvaltoerisme, wat het de inwoners nu daadwerkelijk gaat kosten enz. Het etiketje duurzaamheid is voldoende om een slecht uitgewerkt plan overhaast in te voeren. Voor het gemak worden blijkbaar alleen de voordelen opgevoerd, terwijl er aan duurzaamheidplannen ook zeker nadelen kunnen kleven, die voor het gemak maar niet benoemd worden. Duurzaamheid ja, maar dan wel met het complete en eerlijke verhaal. Pas dan zal iedereen zijn bijdrage willen leveren.

 

Gelet op het overzicht van de energielabels van de gemeentelijke gebouwen heeft de gemeente zeer zeker ook nog een inhaalslag te maken vanwege de voorbeeldfunctie van de overheid.

 

 

Mobiliteit

 

Stimulering van het fietsgebruik is een goede zaak, maar de VVD Ridderkerk vindt dat dit niet ten koste mag gaan van het autoverkeer en de overige verkeersdeelnemers. Een goede bereikbaarheid is essentieel met het oog op het behoud van werkgelegenheid in onze gemeente.

 

Wethouder Smit heeft vorig jaar gezegd dat hij voor januari 2017 hij er bij de provincie voor zou zorgen dat de reservering voor de tramlijn in Ridderkerk uit de provinciale plannen geschrapt zou zijn. Deze stellige uitspraak heeft hij niet kunnen nakomen.

 

 

Een modern, daadkrachtig en onafhankelijk bestuur

 

De VVD Ridderkerk zou graag zien dat in de volgende raadsperiode het college in eerste instantie in principe niet deelneemt aan de beraadslagingen tijdens raadsvergaderingen. Hierdoor wordt het debat dan daadwerkelijk gevoerd door de raadsleden onderling, zoals bij de invoering van het dualisme beoogd werd. Dus de raad aan zet. Durven andere partijen deze vernieuwing aan?

 

Daarnaast verwachten we eveneens van het college dat zij dingen los durft te laten en zich daadwerkelijk inzet voor de taken en toezichtfuncties waarin zij een rol te vervullen heeft.

 

De VVD Ridderkerk wil dat voorzieningen voor jongeren ook in de toekomst gewaarborgd blijven, zeker om de jeugd te bedienen waar het goed mee gaat.

Wij willen dat de Ridderkerkers kunnen leven in een Ridderkerk van de toekomst met een modern, daadkrachtig en onafhankelijk bestuur.

De VVD benadrukt daarom wederom dat het Ridderkerks gemeentebestuur dienstbaar moet zijn aan alle Ridderkerkers.

 

De VVD Ridderkerk gaat uit van de eigen kracht van inwoners en ondernemers en van een overheid die zich beperkt tot kerntaken. Kortom: een daadkrachtige, kleine overheid. Heldere kaders stellen en dan ook niet bang zijn zaken neer te leggen bij inwoners of (maatschappelijke) ondernemers. Dus vrijheid, verantwoordelijkheid, doelmatigheid en vertrouwen.

 

Wij willen de ambtenaren dank zeggen voor hun inzet, maar tegelijkertijd benadrukken dat de maatschappij volop in beweging is, waar ook zij nadrukkelijk oog voor hebben en moeten blijven hebben. Maar dat maakt hun baan ook prachtig mooi.

 

 

Afsluitend:

 

Wat de VVD Ridderkerk betreft willen we leven in een Ridderkerk waar je zorgt voor jezelf en je op je eigen manier gelukkig kunt worden. Waar je geeft om en omkijkt naar de ander. En je je gedraagt zoals je wilt dat anderen zich gedragen. Waarbij de overheid een stille vennoot is, die er is wanneer je haar nodig hebt.

 

De VVD Ridderkerk wil dat Ridderkerkers kunnen leven in een Ridderkerk

- dat veilig is voor iedereen

- waar je prettig wonen kan

- waar je prettig ondernemen en werken kan

- dat bereikbaar is

- dat duurzaam en innovatief is

- met een modern, daadkrachtig en onafhankelijk bestuur

 

Kortom: wij willen leven in een Ridderkerk van de toekomst

Om ook in de nabije en verre toekomst te kunnen blijven zeggen: Wat is het prachtig om Riderkerker te zijn!