Bezoekerscentrum Waalbos

Voorzitter,

 In de regel wordt bij het nemen van besluiten het algemeen belang zwaarder gewogen dan het individuele belang. Het mogelijk maken van een bezoekerscentrum ter bevordering van de recreatieve en educatieve waarde van het Waalbos vormt hier geen uitzondering op. Het is dan wel onze plicht te bekijken op welke wijze de nadelen voor de omwonenden en ondernemers zoveel mogelijk weggenomen kunnen worden.

 Uit de ingediende zienswijzen valt af te leiden, dat verkeers- en parkeeroverlast en oneigenlijke concurrentie als grote bezwaren worden gezien. Door gesprekken aan te gaan met alle betrokken partijen en hen samen aan tafel te krijgen, zouden veel pijnpunten waarschijnlijk al opgelost zijn. Helaas heeft de VVD Ridderkerk moeten constateren dat de gemeente op communicatief gebied wederom steekjes heeft laten vallen.

 Samen met EVR heeft de VVD Ridderkerk wel tegelijkertijd met de bestuurders van de stichting en de indieners van de zienswijzen om tafel gezeten.Het zal niemand verbazen dat ook na deze bijeenkomst niet iedereen ineens staat te juichen bij de komst van het bezoekerscentrum. Met betrekking tot de concurrentie op het horecagebied lijken echter door de betrokken partijen nadere goede afspraken gemaakt te gaan worden. Ook de door EVR, SGP en VVD Ridderkerk ingediende motie is een gevolg van de bijeenkomst. Uitvoering van de motie betekent, dat we als gemeente echt in gesprek gaan met de belanghebbenden en er aan een goede en concrete oplossing voor het parkeren gewerkt moet worden. Tijdens die gesprekken moet ook het keerprobleem op de Waalweg niet vergeten worden.

 Voorzitter,

 De initiatiefnemers voor de bouw van het bezoekerscentrum hebben het streven om energieneutraal te bouwen. De VVD Ridderkerk is van mening, dat juist een nieuw gebouw, deels bekostigd met overheidsgeld, in en ter bevordering van de natuur een voorbeeldfunctie heeft en in de lijn met een eerder door de raad aangenomen motie energieneutraal moet zijn. Dan vinden wij het streven hiernaar een enigszins magere ambitie. Wij verzoeken de wethouder dan ook bij het overleg over de bouw van het bezoekerscentrum en bij het verlenen van de omgevingsvergunning zoveel als mogelijk de energieneutraliteit van het gebouw als voorwaarde te stellen. We verwachten dat door goed gezamenlijk overleg met alle belanghebbenden oplossingen worden gevonden voor de mogelijke parkeer- en verkeersoverlast en daarom is de VVD Ridderkerk voornemens in te stemmen met het raadsvoorstel.