Uitkomst inpassingsstudie Gemini op Sportpark Ridderkerk

In de afgelopen commissievergadering is aangegeven dat het Gemini College

aanspraak kan maken op vervangende nieuwbouw. De VVD fractie gunt de

leerlingen, leerkrachten en medewerkers een nieuw schoolgebouw in een zo

veilig en rustig mogelijke omgeving. Het zou mooi zijn, wanneer er met de

bouw snel een aanvang gemaakt kan worden.

 

Helaas ligt er een raadsvoorstel, dat bij ons heel veel vraagtekens en grote

zorgen oproept. Een raadsvoorstel dat bij het Gemini en RVVH ook nog eens

grote verwachtingen wekt, die waarschijnlijk niet waargemaakt kunnen

worden. Hier kom ik zo in mijn bijdrage nog op terug.

 

Graag willen wij onze zorgen en vragen met de andere raadsfracties delen en

zijn wij benieuwd hoe zij daar tegenaan kijken. In de afgelopen commissievergadering

bleek dat veel zeker niet onbelangrijke zaken nog onderzocht moeten worden. Dat wekt

verbazing, omdat het raadsvoorstel de uitkomst is van een inpassingsstudie. Wil de raad

een weloverwogen oordeel over het voorliggende voorstel kunnen geven,

hadden die vragen dan niet al beantwoord moeten zijn?

 

Wij maken ons grote zorgen over de verkeersveiligheid van de fietsende

scholieren. Honderden leerlingen zullen zeer frequent zeven aaneengesloten

rijbanen van de Rotterdamseweg moeten oversteken. Gezien de

onvoorspelbaarheid van grote groepen jeugdige fietsers zijn ernstige

ongevallen, wellicht zelfs met dodelijke afloop, niet uit te sluiten. Waarom dit

risico lopen door het Gemini op de voorgestelde locatie te bouwen? Waarom

pas na het aannemen van dit raadsvoorstel naar oplossingen hiervoor kijken?

 

Er wordt een investeringskrediet aangevraagd op basis van de verordening.

Dat de wethouder dit als uitgangspunt heeft genomen, is logisch. Wanneer

er echter bij aangegeven wordt dat het gevraagde bedrag naar

verwachting minimaal 35% hoger zal uitvallen, hadden

we als raad toch mogen verwachten dat op basis hiervan een voorstel was

gedaan tot aanpassing van de verordening of dat er een voorziening in het

voorstel was opgenomen? Dan was duidelijker in beeld gekomen met welke

lasten we de komende tientallen jaren als gemeente rekening hebben te

houden. Of vindt eenieder dat het niet van belang is om te weten wat de

financiële consequenties van de bouw zijn en is het uitschrijven van de door

de EVR in de commissie genoemde blanco cheque voor iedereen

acceptabel, mede omdat de wethouder toch al heeft aangegeven dat de

werkelijk benodigde bedragen pas bij de uitvoering echt duidelijk worden?

 

Voorzitter,

 

Het lijstje met zorgen en vragen hadden we nog vele malen groter kunnen

maken, waarbij te denken valt aan de overlast van leerlingen van

twee grote scholen dicht bij elkaar,  de lucht- en geluidskwaliteit bij de nieuwe

locatie, enz enz.  We zijn echter erg benieuwd naar de meningen van de andere fracties

op de eerder gestelde vragen en daarom willen we tot slot nog één zorg

onder de aandacht brengen. Het tramtracé.

 

Provinciale Staten lijkt de claim op het tramtracé te handhaven. Uit het

toenmalige ontwerpbestemmingsplan is af te leiden dat dit tracé  door de

nieuw te bouwen Gemini komt. Mocht dit tracé al verlegd kunnen worden en

net langs de Gemini komen te liggen zoals de wethouder stellig beweert, is

het dan alsnog wenselijk dat een tram zo dicht langs een school komt,

wanneer je de mogelijkheid hebt om dit te voorkomen? Richten we RVVH

opnieuw voor miljoenen in, waarbij ze zelf investeren en

zeggen we dan na een paar jaar: Sorry RVVH, we wisten dat er een tram kon

komen, maar u moet een deel van uw accommodatie inleveren en als

vereniging maar inkrimpen?

 

Voorzitter,

 

Het is niet alleen verstandig maar we zijn het eigenlijk ook aan het Gemini en

RVVH verplicht om dit raadsvoorstel aan te houden, totdat Provinciale Staten

in maart 2018 een besluit heeft genomen over het tramtracé. Dan is er ook

tijd om de vraagtekens in concrete punten te kunnen veranderen. Wat zou

het leuk zijn, wanneer we om wat maar te noemen dan in elk geval weten,

waar de ingang van de   nieuw te bouwen Gemini komt.

Haastige spoed is zelden goed. Iets meer tijd nemen voor een weloverwogen

besluit, kan uiteindelijk veel meer tijdwinst opleveren of tot een betere

locatiekeuze leiden.