Nieuwbouw Sporthal P.C. Hooftstraat

De bouw van de nieuwe Sporthal P.C. Hooftstraat komt voort uit het

Intergraal Accomodatieplan. Dat door het Integraal

Accomodatieplan het principe wordt losgelaten dat gymzalen vlakbij

een school moeten zijn, waardoor er sprake is van een toenemende

onveiligheid voor kinderen, vinden wij wel zorgelijk.

 

Tegen het voorliggende voorstel hadden wij wij weinig bezwaren.

Totdat het CDA met een motie op de proppen kwam, waarin om een

nader onderzoek wordt gevraagd naar de mogelijkheid van een

geïntegreerde huisvesting van de sporthal en jongeren centra.

Wanneer een geïntegreerde huisvesting mogelijk en wenselijk is, zal dit

een andere invloed hebben op het omliggende gebied en zal naar

onze mening een aangepast raadsvoorstel nodig zijn. Wij zijn op

voorhand niet tegen de motie, maar dan heeft uitstel van een besluit

over het raadsvoorstel op dit moment onze voorkeur. Door het

uitvoeren van de motie zou het mogelijk moeten zijn om het eventueel

aan te passen raadsvoorstel op korte termijn te behandelen,

waardoor slechts een geringe vertraging wordt opgelopen en we

zo wellicht een duurzamere oplossing voor meerdere partijen kunnen

realiseren.