Veel kleuren, 1 pallet

Voorzitter, dat klinkt mooi, maar het akkoord lezend ziet de VVD Ridderkerk eigenlijk eenzelfde palet uit de periode 2014-2018 met wat waterverf daaraan toegevoegd. Het uiteindelijke schilderij dat geschilderd is, is een matige reproductie. Zoals de familie Knots in de gelijknamige tv serie al zei: een kloddertje roze hier en een kloddertje roze daar.

Partij 18PLUS en EVR hadden zeer stellig frisse en andere kleuren beloofd, juist omdat zij geconstateerd hebben dat sommige kleuren wel erg vervaagd waren en vervangen moesten worden. De conclusie moet echter zijn dat het uiteindelijke schilderij wat men voor ogen heeft nauwelijks van kleur veranderd is. Waar is het nieuwe plaatje dat door Partij 18PLUS en EVR beloofd is?

De conclusie kan dus niet anders zijn dan dat het confessionele blok haar beleid uit de vorige periode voortzet en dat Leefbaar ingeruild is voor 2 andere zogenaamde lokale partijen. Het is duidelijk welke partij de coalitie wederom aanvoert: de partij die zijn duim houdt in het gat in het palet.

Dus waar heeft Partij 18PLUS nu echt het verschil gemaakt? Wel voorzitter ze hebben de ja-ja sticker binnengehaald. Leve de nieuwe politiek! 

Voorzitter gaat de heer Van Os de door hem zo gewenste trendbreuk realiseren? Of gaat hij net als EVR voor het pluche die de hoofdpunten van haar verkiezingsprogramma zoals het afschaffen van de BAR organisatie en de inrichting van Nieuw Reijerwaard helemaal loslaat met als excuus dat de ontwikkelingen toch al verder gevorderd waren dan men dacht. Wat natuurlijk volstrekte onzin is, omdat men jaarlijks geïnformeerd is over de werkelijke stand van zaken.

Het coalitie akkoord blinkt uit in landelijke algemeenheden. Vanuit de coalitiepartijen goed te begrijpen, omdat je dan nergens op afgerekend kan worden. Veel Ridderkerkse inwoners en ondernemers hadden zo gehoopt op andere en dus nieuwe politiek waarop in de vorige raadsperiode door Henk van Os en Ad Los zo op gehamerd is.

Omdat concrete afspraken of een visie op veel terreinen totaal ontbreekt, heeft de VVD zorg of deze coalitie wel de creativiteit heeft om specifiek lokaal Ridderkerks beleid vorm te kunnen geven.

 

Wat vindt de VVD Ridderkerk goed aan dit akkoord?

De coalitiepartijen hebben uit diverse verkiezingsprogramma ‘s van partijen niet behorend tot de coalitie tekstpassages overgenomen. Zo wordt tot tevredenheid van de VVD de veiligheid op het water uitgebreid met veiligheid op het Waaltje en blijft u de aanrijtijden van de hulpdiensten nauwlettend in de gaten houden.

Echter hoe moeten we dit wegen? De VVD Ridderkerk heeft op verzoek van de coalitiepartijen input geleverd voor het coalitieakkoord, maar juist daarvan zien wij niet al te veel terug. Wat ons betreft een gemiste kans. Hoe serieus neemt u ons dan?

Veiligheid is voor de VVD Ridderkerk topprioriteit.

Gelukkig wordt in dit coalitieakkoord wel de nodige aandacht aan veiligheid gegeven. Nu wordt gemeld dat men samen met de burgemeester de veiligheid gaat verhogen. Hoe verhoudt zich dat tot de eerdere opmerkingen van de heer Van Os dat de burgemeester op het gebied van veiligheid behoorlijk tekort geschoten is en hij daarom op zoek is naar een andere burgemeester, die wel een bijdrage zou leveren aan die veiligheid.

Mooi dat men insteekt op een meer gerichte inzet van de Bijzonder Opsporingsambtenaren (BOA ‘s). Maar waarom zo ‘n algemene passage over de inzet van BOA s, terwijl Partij 18PLUS in verkiezingstijd nog de slogan van de VVD overnam dat er een grotere en meer inzet van BOA s moest zijn om hufterig gedrag te voorkomen?

Het verheugt de VVD dat de coalitie nu inziet dat ingezet moet worden op het terugdringen van betaald parkeren. Juist in het belang van ondernemers.

Daarnaast verheugt ons dat u inzet op geen verdere lastenverhogingen. Daar houden we u aan. Nog liever hadden we gezien dat de belofte van Partij 18PLUS namelijk jaarlijks 100 euro korting op de gemeentelijke aanslag in dit akkoord was opgenomen.

We zijn benieuwd hoe u de nieuwe wensen zoals het verhogen van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte gaat financieren, zonder weer een greep in de Algemene Reserve te doen. Het kan toch niet zo zijn dat men net als het vorige college potjes gaat maken door deze uit de Algemene Reserve te onttrekken en men dus structurele zaken eigenlijk incidenteel dekt.

U was toch van de nieuwe politiek? Dus gewoon kort en krachtig: hoe gaat u uw programma realiseren zonder de lasten te verhogen en zonder een greep te doen uit de reserves?

En 1 tip als u het onderhoudsniveau van de openbare ruimte wilt verbeteren: zet dan het vastgestelde afvalbeleidsplan onmiddellijk stop zoals ook door Partij 18PLUS en EVR beloofd is. Ook wij zijn voor een realistisch duurzaam afvalscheidingsbeleid, maar dagelijks wordt duidelijk dat het huidige plan volledig achterhaald is door diverse ontwikkelingen. Maak uw belofte waar door dit plan onmiddellijk on hold te zetten, omdat –en ik citeer “ het afvalplan duurzaam oogt maar dat allerminst is” zoals in uw verkiezingsprogramma is te lezen.

 

Wat vinden we als VVD Ridderkerk minder positief?

Veel zaken waar u tegen was en dus per direct stop wilde zetten , zoals het afvalplan en het Integraal Accommodatie Plan (IAP), daarbij komt u niet verder dan we gaan heroverwegen, evalueren, onderzoeken, opnieuw bezien etc. Kortom loze verkiezingsspierballentaal van Partij 18PLUS en EVR.

Voorzitter, de heer Van Os heeft op de Facebook pagina van Partij 18PLUS gezet dat 80% van haar verkiezingspunten benoemd zijn. Ja benoemd wel, maar niet binnengehaald. Juist van hem valt dit ons extra tegen. Hij was het toch die zei niet van woordspelletjes te houden, maar van openheid en transparantie?

En wat te denken over de passage dat men tegen de tram is, terwijl gisteravond Provinciale Staten besloten hebben de reservering voor de Ridderkerlijn in stand te houden? En als de tram dan zo n bedreiging voor u is, waarom zet u dan bijvoorbeeld samen met Dordrecht niet in op lightrail? De passage dat u het nieuwe verkeers- en vervoersplan van Ridderkerk met onder andere de buurgemeenten en de Drechtsteden gaat afstemmen, doet ons vermoeden dat deze coalitie toch echt voor een railverbinding gaat. Die realiteitszin bevalt ons wel.

Voorzitter, de passage in het akkoord dat de leefbaarheid in de woonomgeving onder druk staat onder andere door de vestiging van nieuwe inwoners met een andere cultuur of leefstijl heeft ons hoogst verbaasd. Een dergelijke stigmatiserende, discriminerende tekst hadden we juist van de confessionele partijen niet verwacht. Of hebben deze partijen dezelfde mening als de heer van Os, dat minder asielzoekers in Ridderkerk gevestigd moeten worden. U bent toch juist van de vele kleuren?

Voorzitter, veel kleuren 1 palet klinkt mooi. Wij hopen dat met dat ene palet alle inwoners van Ridderkerk bedoeld worden en niet alleen de achterban van de coalitiefracties. Dus dat u daadwerkelijk respect heeft voor de standpunten van iedereen en die zwaar laat meewegen in de voorstellen die u de raad doet.

Tot zover de positief kritische opmerkingen op hoofdlijnen van de VVD, zoals u van ons gewend bent. Zoals bekend, denkt de VVD niet in termen van oppositie en coalitie, maar denkt de VVD in het belang van de Ridderkerkse inwoners en bedrijven. Vanuit die invalshoek en dus vanuit ons liberaal verkiezingsprogramma zullen we alle voorstellen beoordelen en onze bijdrage leveren aan het politieke debat. Daarbij nadrukkelijk de opmerking dat wij hopen dat dat debat nu ook werkelijk in de raad tussen raadsleden onderling gevoerd gaat worden. Wij zijn zeer benieuwd of de fracties van Partij 18Plus en EVR hun duale rol durven te pakken en niet kritiekloos het standpunt van het college gaan volgen. Durven die partijen die uitdaging aan? Hebben die partijen het lef om het ook echt anders gaan doen, zoals ze hun kiezers beloofd hebben? Wij hopen van harte van wel. De Ridderkerkse kiezers en inwoners hebben daar recht op.