Voorstel Domein Maatschappij

Nog maar enkele maanden geleden was de raad te gast op de nieuwe locatie van de wijkteams. Daar is nadrukkelijk aangegeven dat men nu “in control” was en helemaal klaar voor de toekomst.

 

De opmerking in de commissie door de wethouder dat de wijkteams minder integraal werken dan gedacht en dat oude taken en disciplines langs elkaar heen werken moet u mede-raadsleden ook hoogst vreemd in de oren hebben geklonken. Er is ons in februari tijdens ons bezoek echt een heel ander beeld geschetst. Dan is des te vreemder dat in het raadsvoorstel staat dat optimalisatie een hoge prioriteit gaat krijgen. Naar de mening van de VVD Ridderkerk moet optimalisatie en integraal werken in het DNA van alle medewerkers zitten. Want dit is vanaf het begin een wezenlijk onderdeel van de missie en visie van de BAR organisatie.

 

In de commissie heeft het college gemeld, dat er een ‘foto’ van de huidige werkwijze gemaakt gaat worden. Daarna zal een aantal medewerkers uit de wijkteams een deel van hun werktijd gaan besteden om te bekijken of er eventueel zaken veranderd moeten worden om tot een meer integrale werkwijze te komen. Aan de hand van deze bevindingen kan je naar de mening van de VVD pas beoordelen of, waarvoor en hoeveel extra geld nodig en gerechtvaardigd is, nog los van de vraag uit welk potje dat dan betaald moet worden.

 

Wij missen bij dit voorstel ook een gedegen onderbouwing waarvoor nu direct al een paar miljoen euro extra benodigd is. Het simpele feit dat uit een benchmark met andere gemeente er 15 % aan bedrijfsvoering wordt uitgegeven en in Ridderkerk 10 % is nietszeggend. Met name omdat dit onderwerpen betreffen, waarin gemeenten als eerste overheid juist lokaal maatwerk zouden moeten toepassen.

 

Ook de melding dat na de transitie er een transformatie moet volgen wordt gebracht alsof dit niet was voorzien, terwijl dit vanaf het begin de opzet was bij de 3 Decentralisaties. De conclusie moet helaas zijn dat het college is vergeten daarvoor geld te begroten. Keer op keer is door de VVD fractie gewezen op het feit dat er veel te weinig aandacht was voor vernieuwing. Helaas heeft men naar nu blijkt niets met die opmerking gedaan.

 

Daarnaast zijn de doelen die nu benoemd zijn voor de transformatie en de doorontwikkeling vrijwel identiek aan de doelen die eerder bij de transitie gesteld zijn. Dan bekruipt ons het gevoel dat men voortborduurt met de huidige organisaties, die blijkbaar niet in staat zijn een omslag te maken om de zo zeer gewenste en noodzakelijke vernieuwing tot stand te brengen.

 

Het feit dat voor zowel 2018 als 2019 incidenteel ruim een miljoen extra benodigd is doet vermoeden dat deze uitgaven structureel dreigen te gaan worden. Dit baart de VVD Ridderkerk grote zorgen. Om ook deze zorg weg te nemen willen we eerst een grondige onderbouwing van de uitgaven zien.

 

Naar onze mening dient de dekking voor deze voorstellen voor het grootste gedeelte niet ten laste van de Algemene Reserve te komen, maar ten laste van de Reserve Sociaal Domein. Juist omdat deze- zoals in de rekening 2017 staat vermeld- bedoeld is gedurende de implementatiefase van de 3 D’s om onvoorziene uitgaven in het sociaal domein op te vangen. En die onvoorziene uitgaven doen zich hiervoor.

 

Kortom: wij zullen tegen het voorstel stemmen en zien graag op korte termijn een beter onderbouwd voorstel tegemoet om de juiste beslissingen als raad te kunnen nemen.

 

 

 

Tegen amendement:

 

In het amendement wordt bepleit om de gelden niet deels uit de WSW en Huishoudelijke verzorging ZIN te halen, omdat die gelden dan voor de desbetreffende/onze inwoners beschikbaar blijven. In het raadsvoorstel is aangegeven dat de bedragen uit deze budgetten niet meer hiervoor nodig zijn, omdat de gemeentelijke taken op het gebied van WSW gaan wegvallen en een dalende trend van aanvragen voor voorzieningen binnen de Huishoudelijke Hulp vastgesteld is. In het kader van realistisch begroten is het dus correct dat die begrotingsposten naar beneden bijgesteld worden. Of kan de EVR nu al aangeven dat er voorstellen van deze coalitie komen om meer geld aan de WMO en WSW op zojuist genoemde gebieden uit te gaan geven?