Begrotingsrechtmatigheid jaarrekening 2017

Voorzitter,

De gemeenteraad komt in zijn verschillende rollen vaak voor lastige afwegingen te staan. Het voorliggende raadsvoorstel lijkt op het eerste gezicht voor zo’n lastige afweging te zorgen. De accountant heeft voor ruim 9 ton (992.362) aan onrechtmatigheidsfouten in de jaarrekening 2017 aangetroffen op basis van een aantal steekproeven. Dit zijn fouten betreffende overschrijdingen van begrotingsposten zónder dat de raad daarover tijdig geïnformeerd is en fouten betreffende verschillende aan bestedingen. De accountant moet echter meer steekproeven doen om volgens de afgesproken regels vast te kunnen stellen dat de fouten binnen de afgesproken marges blijven. Dan pas kan hij oordelen of er ondanks de geconstateerde fouten sprake is van rechtmatigheid. Dat is dus op dit moment  nog maar zeer de vraag.

Er is echter een ontsnappingsmogelijkheid. De accountant kan de jaarrekening ook rechtmatig beoordelen, wanneer de raad achteraf, te weten vanavond, de op dit moment geconstateerde begrotingsoverschrijdingen van ruim 6 ton (662.400) accordeert. Dan is er namelijk geen sprake meer van begrotingsoverschrijdingen en hoeven deze overschrijdingen niet in het rechtmatigheidsoordeel meegenomen te worden. Dit is de makkelijke weg. Indien het nu de eerste keer is dat er achteraf goedkeuring voor begrotingsoverschrijdingen gegeven moet worden, zou deze keuze wellicht te rechtvaardigen zijn, maar dat is niet het geval. Oefent de raad zijn controlerende taak dan wel goed uit? De VVD Ridderkerk meent van niet.

Voorzitter,

Wij verwachten dat de accountant op basis van een groter aantal  steekproeven meer duidelijkheid kan verschaffen over het rechtmatigheidsgehalte van de jaarrekening 2017. Niet om met een opgeheven vinger naar schuldigen te kunnen wijzen. Integendeel. Wij willen met de uitkomst van die extra steekproeven meer informatie verkrijgen, zodat processen verder verbeterd kunnen worden. Hierdoor kunnen onaangename begrotingsoverschrijdingen en fouten bij aanbestedingen in de toekomst worden voorkomen en kunnen we als raad beter de vinger aan de financiële pols houden.

Tot grote verbazing van de VVD Ridderkerk lijkt een meerderheid van de partijen voor de makkelijke weg te kiezen. Voornaamste aangevoerde redenen hiervoor zijn de werkdruk die de extra steekproeven voor het ambtenarenapparaat met zich meebrengt, de 20.000 euro aan extra kosten voor de accountant en het tijdig kunnen indienen van de jaarrekening bij de Provincie. Na de ruim twee miljoen euro die we vorige raadsvergadering zonder deugdelijke onderbouwing voor de gemeentelijke organisatie beschikbaar hebben gesteld, lijken de extra kosten toch geen struikelblok te mogen zijn. De eventuele tijdelijke extra druk op de ambtelijke organisatie zou zo maar eens voor minder werkdruk in de nabije toekomst kunnen zorgen. En het voorkomen van te laat indienen van de stukken bij de Provincie kan wat ons betreft geen reden zijn om onze controlerende taak niet goed uit te voeren.

Hoe is het mogelijk dat Partij18Plus deze kans voorbij laat gaan om op relatief goedkope manier alvast het functioneren van een deel van de BAR organisatie onder de loep te nemen? Was het niet deze partij die in zijn verkiezingsprogramma heeft aangegeven van de BAR organisatie af te willen? Van de VVD Ridderkerk hoeven we niet uit de BAR-organisatie te stappen. Maar mét Partij18Plus zijn wij van mening dat de organisatie zeker beter kan functioneren. Waarom kiezen zij dan nu voor de makkelijke weg en voegt men niet de daad bij het college-akkoord? Wij zijn benieuwd naar hun argumenten in dit debat.

Oooh ja, dan hebben we ook EVR, de grote kriticasters wat uitgeven van gemeenschapsgelden betreft en tegenstander van de BAR organisatie. Wat zijn hun argumenten om de makkelijkste weg te kiezen? Of heeft het fractie overleg toch nog voor andere inzichten gezorgd? Zo niet, is het wethouderspluche echt zo belangrijk om de kritische blik in de ijskast te zetten? En horen de partijen die goed rentmeesterschap hoog in het vaandel hebben staan, ook niet in tijden met een goede vermogenspositie kritisch naar begrotingsoverschrijdingen te kijken? Het achteraf goedkeuren van forse begrotingsoverschrijdingen getuigt in elk geval van een vaste koers, maar of dat een juiste koers Is?

Voorzitter,

In het raadsvoorstel kan men lezen dat om in de toekomst onrechtmatigheden bij de jaarrekening te voorkomen de raad voortaan aan het eind van het jaar een overzicht van de, op dat moment, al bekende overschrijdingen ontvangt. Ook hier geldt dus dat we op de valreep bij het kruisje kunnen tekenen om een onrechtmatigheidsoordeel van de accountant te ontlopen. Nee dus, wij dienen juist voor een goede uitvoering van onze taak van aanzienlijke begrotingsoverschrijdingen direct op de hoogte gesteld te worden.

Tot slot voorzitter,

Spijtig moeten we constateren dat in het raadsvoorstel alleen de negatieve aspecten van nadere steekproeven zijn belicht en de voordelen niet zijn benoemd. Wij hechten sterk aan de controlerende rol van de raad en willen alles wat daar voor nodig is doen. Door deze rol nog beter in te vullen voorkomen we procesfouten en zorgen we voor een efficiëntere en effectievere ambtelijke organisatie. En dat komt onze organisatie, onze inwoners en onze ondernemers ten goede. Het moge duidelijk zijn, dat de VVD Ridderkerk tegen dit voorstel stemt, tenzij andere partijen ons met hun argumenten kunnen overtuigen om de gemakkelijke weg te bewandelen.