Jaarstukken 2017 en 1e Turap 2018

Voorzitter,

Ook dit jaar is er incidenteel voordeel behaald op de geraamde kapitaallasten. Het gaat dit keer om bijna 140.000 euro. Dit bedrag wordt automatisch volgens afspraak gebruikt voor incidentele duurzaamheidprojecten. Incidenteel omdat wij niet aannemen dat elk jaar de realistisch haalbaar geplande investeringen niet worden gedaan. Wij vragen ons af of dit dan wel zo’n goede afspraak is. Bepaalde duurzaamheidsprojecten worden hierdoor afhankelijk van het al dan niet uitvoeren van geplande investeringen. Een dergelijk ad hoc beleid past toch niet bij een gemeente, die echt werk wil maken van duurzaamheid. De VVD Ridderkerk pleit voor een goed onderbouwd duurzaamheidsplan, waarbij de gelden vrijgemaakt worden zoals dat ook voor de andere investeringen gebeurt. Het zou mooi zijn wanneer dit college bij het presenteren van de begroting 2019 voorstelt van de genoemde afspraak te willen afzien.


Wij zijn voor realistisch begroten en een structureel sluitende begroting. Verheugd waren wij, dat deze uitgangspunten de afgelopen jaren door het college ondersteund werden. Gezien de miljoenen die uit de Algemene Reserve gehaald zijn zowel in jaarrekening 2017 als ook bij de eerste Tussenrapportage 2018 kunnen we niet anders concluderen dat bij het realistisch begroten niet alles helemaal goed gegaan is. Ook de hosanna verhalen over de mooie jaarcijfers in de afgelopen jaren, nemen wij met een korrel zout, omdat er regelmatig lijken uit kast komen.Dit alles baart de VVD zorgen, ondanks dat wij als gemeente een grote Algemene Reserve hebben. Wijvragen ons oprecht af, of wij wel in control zijn. In de Auditcommissie zullen wij hiervoor met voorstellen op terugkomen.

 

 

Tot slot voorzitter,

Wij zijn voornemens in te stemmen met het raadsvoorstel Jaarstukken 2017 en het raadsvoorstel 1e Tussenrapportage 2018.