Algemene beschouwingen 2018

Inleiding

De VVD Ridderkerk ziet graag dat het gemeentebestuur inzet op duurzame vriendelijkheid. Menigeen zal de wenkbrauwen fronsen en zich afvragen wat dit in hemelsnaam betekent. En terecht: dat was nu ook juist de bedoeling.

Dit toont aan dat bestuurders graag hoogdravende termen gebruiken, maar die de inwoner en waarschijnlijk de bestuurders zelf nauwelijks iets zeggen.

Alles is tegenwoordig duurzaam, maar het is een nietszeggend container begrip geworden.

Ook bestaat er de neiging dat we op vele beleidsterreinen en voor veel specifieke groepen een vriendelijke gemeente willen worden, zoals vorig jaar nog ingezet werd op een seniorvriendelijke en dementievriendelijk Ridderkerk. De VVD Ridderkerk is echter van mening dat onze gemeente voor alle inwoners een vriendelijke gemeente moet te zijn. Het gemeentebestuur is er immers voor de hele samenleving, zo gevarieerd als die is.

Ruim baan voor inwoners en ondernemers, waarbij het gemeentebestuur belemmeringen wegneemt die hen kunnen hinderen. Iedereen doet er toe en iedereen doet mee moet het uitgangspunt zijn. En ja een vriendelijke gemeente betekent ook hard optreden tegen hen die zich niet aan de regels wensen te houden.

 

We kunnen constateren dat er op meerdere beleidsterreinen nog verbeteringen nodig zijn en dat de gemeente voortvarend mee moet veranderen met de maatschappij die constant in beweging is. Tot onze spijt moeten we dan vaststellen dat het college slechts volgend is en een korte termijn horizon heeft. De VVD Ridderkerk ziet liever een college dat voorop loopt en daadkracht toont. Dus niet volgend, zelfs niet trendvolgend, maar vooral trendsettend. Dan laat je echt zien de inwoners serieus te nemen. Politiek is niet voor bange mensen. Denk in mogelijkheden en niet in moeilijkheden. Wees oplossingsgericht.

 

Om zo te kunnen blijven zeggen: wat is het prachtig om Ridderkerker te zijn!

 

Algemeen

Wat de VVD Ridderkerk betreft willen we leven in een Ridderkerk waar je zorgt voor jezelf en je op je eigen manier gelukkig kunt worden. Waar je geeft om en omkijkt naar de ander. En je je gedraagt zoals je wilt dat anderen zich gedragen. Waarbij de gemeente een stille vennoot is, die er is wanneer je haar nodig hebt. Dus ruim baan voor initiatieven van inwoners en ondernemers.

De VVD Ridderkerk vindt respect belangrijk. En dat begint met de naleving en handhaving van regels en afspraken. We willen werken aan een veiliger, sterker en beter Ridderkerk: dat betekent dat we ons naar de toekomst toe blijven ontwikkelen als gemeente in de regio, zonder onze identiteit op te geven. We willen geen openluchtmuseum worden, maar een gemeente waar oplossingen worden bedacht en uitgevoerd.

Een Ridderkerk dat veilig is voor iedereen

Uit signalen van inwoners en naar onze eigen waarneming neemt de drugshandel en het drugsgebruik toe. Die constatering is niet bedoeld om onrust te veroorzaken, maar in het verleden heeft het college te vaak doen voorkomen alsof drugsproblematiek hier nauwelijks voorkomt. Gelukkig is het nu als speerpunt opgenomen in het Actieplan Veilig. Tegen drugs moet hard opgetreden worden. Het moet iedereen duidelijk zijn dat in Ridderkerk drugsproblematiek niet wordt getolereerd en bij constatering ervan onmiddellijk wordt opgetreden. We hopen dat de oproep van Ridderkerk in de zienswijze over het beleidsplan van de politie eenheid Rotterdam dat extra inzet elders in de regio -zoals bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid- niet mag leiden tot een waterbedeffect voor Ridderkerk uiterst serieus wordt genomen.

 

Daarnaast is de VVD Ridderkerk trots dat er zowel bij de politie als de brandweer veel vrijwilligers zijn, die zich soms met gevaar voor eigen leven inzetten voor anderen. Dat verdient veel waardering!

 

Helaas staan wel de aanrijtijden van de hulpdiensten onder druk. Hier is het van belang dat de druk op de ketel gezet blijft worden om de normen te halen.

 

De VVD Ridderkerk blijft aandacht vragen voor de veiligheid op het water, dus zeker bij het Drievierenpunt. Het beeld dat er nu is, is vooral “ het heeft onze aandacht” en dat is naar de mening van de VVD veel te mager.

 

De veiligheid kan onder andere worden verhoogd door de inzet van Bijzonder Opsporingsambtenaren (BOA‘s). Boa‘s leveren een belangrijke bijdrage om de veiligheid en de naleving van regels  in de gemeente te verhogen. De VVD zou graag zien dat iedere wijk een eigen BOA krijgt om hufterig gedrag aan te pakken. Zeker omdat ook duidelijk is dat het bestaande aantal wijkagenten de komende jaren niet uitgebreid gaat worden. Vandaar dat we hiervoor een motie indienen. MOTIE

 

 

Een Ridderkerk waar je prettig ondernemen en werken kan 

De lokale economie is zeer belangrijk en ligt ons na aan het hart. Het uitgangspunt moet dan ook zijn dat de gemeente zoveel als mogelijk lokaal inkoopt en de ondernemers optimaal ontzorgt.

 

De leegstand in het centrum blijft zorgen baren en we zien te lang geen verbetering. De VVD Ridderkerk heeft in haar verkiezingsprogramma aangegeven dat het noodzakelijk kan zijn een winkelcentrum te slopen of beter om te vormen naar andere bestemmingen, zoals een centrum voor startende ondernemers (start-up hub ) gecombineerd met bijvoorbeeld woningen. Wij dringen er op aan alle mogelijke opties met de eigenaren te bespreken en mee te denken in oplossingen.

Wij willen nadrukkelijk onderstrepen dat zeker de wijkwinkelcentra vooral niet vergeten moeten worden.

 

Wij vertrouwen er op dat de positieve ontwikkelingen in Nieuw Reijerwaard zich voort zullen zetten  en sceptici niet onnodig zaken frustreren.

 

Een Ridderkerk waar je prettig wonen kan

De overheveling van onder andere de zorg, welzijn en de jeugdzorg van centrale overheid naar de gemeente was bedoeld om die zaken sterk te verbeteren.

Het was logisch dat daarbij eerst de bestaande zorg gegarandeerd moest worden en dat er niet direct ingrijpende veranderingen konden worden doorgevoerd. Uit een commissiebijeenkomst eerder deze maand moeten we helaas constateren, dat men –ondanks eerdere toezeggingen- nu nog steeds vooral bezig is met de transformatie en niet met de transitie. De miljoenen euro’s die eerder in het kader van de incidentele impuls voor het sociale domein voor 2018 en 2019 uit de Algemene Reserve zijn gehaald worden gebruikt om achterstanden in te halen, maar van innovatie en vernieuwing zien we nauwelijks iets terug. Daarbij rijst de vraag of voor 2020 en verder deze incidentele lasten niet structureel of grotendeels structureel worden.

 

Het woord ‘wijkteam’ wordt bij alle vragen over het Sociaal Domein als toverwoord genoemd. De VVD heeft respect voor de wijkteams, maar constateert dat ook hier de neiging bestaat vooral aan het oude vast te houden. Dichtbij integraal maatwerkoplossingen zoeken blijft blijkbaar lastig. De prikkels voor de huidige organisaties in het wijkteam om te zorgen dat er ook hier innovatie plaatsvindt en dat ook nieuwe partijen een kans krijgen de transitie te versnellen zien wij jammer genoeg niet.

 

Ook ervaren inwoners die afhankelijk zijn van zorg dat er erg gestuurd wordt naar Zorg in Natura (ZIN) en de mogelijkheid voor een Persoonsgebonden Budget in hun beleving al snel afgeraden wordt. Juist een Persoonsgebonden Budget kan de mensen een minder afhankelijk gevoel geven en zo kunnen zij zoveel mogelijk vanuit hun eigen kracht voor zichzelf zorgen.

 

De VVD stelt vast dat het college weinig daadkracht toont in de realisering van een geluidswal of een scherm bij het Oosterpark, terwijl er andere verwachtingen zijn gewekt bij de inwoners. De inwoners hebben de indruk dat de ene wethouder zich achter de andere verschuilt en dat daarom dit dossier veel te lang stil ligt.

 

 

 

Een Ridderkerk dat duurzaam en innovatief is

Op dit beleidsterrein worden veel begrippen gehanteerd, zoals klimaatadaptatie, klimaatbeleid, duurzaamheid, circulaire economie, vermindering uitstoot CO2 en ga zo maar door.

Iedereen is er zich van bewust dat we ons gedrag zullen moeten veranderen, als we toekomstige generaties serieus nemen.

“Ruim je eigen rotzooi op”. Kinderen zullen het niet snel tegen ons zeggen. Maar het is wel wat we moeten doen. Want wij willen onze wereld schoon doorgeven aan onze kinderen. Daarbij zijn er klimaatontkenners, die doen alsof er niets aan de hand is. En daarnaast de drammers, voor wie het allemaal niet snel genoeg gaat. Daar trekken wij ons niets van aan. Duurzaamheidsbeleid moet realistisch zijn en nut en noodzaak begrijpelijk voor de inwoners. Uitleg van de uit te voeren maatregelen en hun effecten op de korte en lange termijn is cruciaal om draagvlak onder inwoners te krijgen.

 

Iedere keer komen er op dit terrein losse voorstellen en is de samenhang erg mistig. Wij zouden dan ook graag zien dat het college een masterplan klimaatbeïnvloeding presenteert, zodat we zaken in samenhang kunnen bezien. Losse flodders en hap snap beleid is mooi voor de bühne om te laten zien dat we vooral duurzaam bezig zijn, maar schijn bedriegt hier vaak. Zaken die eerst erg duurzaam lijken, kunnen soms slechter uitpakken voor het milieu dan eerst vermoed werd.

 

Een Ridderkerk dat bereikbaar is

De VVD Ridderkerk heeft zich hoogst verbaasd over de raadsinformatiebrief (RIB), waarin melding wordt gemaakt dat het dagelijks bestuur van de gemeente nu eindelijk eens serieus naar Hoogwaardig Openbaar Vervoer gaat kijken. Men doet nu voorkomen dat het nieuws voor hen is, dat er door de provincie van Ridderkerk verwacht wordt dat zij dit met meerdere partijen oppakt. Dat was al heel lang bekend. Gelukkig wordt de struisvogelpolitiek losgelaten. Eindelijk! Wat de VVD Ridderkerk betreft wordt nu echt ook serieus gekeken naar een railverbinding.

Wij hopen dat hieruit en uit andere zaken  uit het verleden de les getrokken wordt, dat alleen ‘tegen zijn’ ons niet gaat helpen. Wanneer wij het niet met regionale thema’s eens zijn, moeten we dit duidelijk zeggen en vooral duidelijk onderbouwen. Maar veel belangrijker: altijd moet dit vergezeld gaan van een mogelijk alternatief. Dan staan we als lokale overheid veel sterker.

 

Financiën

Inzet moet blijven de lasten niet te laten stijgen voor inwoners en ondernemers. Het is mooi dat Ridderkerk in vergelijking met andere gemeenten niet de hoogste gemeentelijke lasten heeft. Een vergelijk is echter moeilijk te maken, omdat je dan bijvoorbeeld ook naar geboden voorzieningen, gemeentelijke onderhoudsniveau’s enzovoorts moet kijken. Het is dus goed te constateren dat de gemeentelijke lasten voor onze inwoners en ondernemers ten opzichte van andere gemeentes in euro’s lager zijn, maar het is te makkelijk om jezelf hiermee zonder meer op de borst te slaan.

 

Het college laat voor 2019 en de jaren erna een overschot op de begroting zien. Dat lijkt mooi, maar relativering is noodzakelijk. Onder andere door de reeds door het vorige college gemelde te verwachten fiks hogere investering voor de nieuwbouw van het Gemini en tegenvallende inkomsten uit het Gemeentefonds kunnen die overschotten zomaar als sneeuw voor de zon doen verdwijnen.

 

De afgelopen jaren heeft het college ook meer dan eens aanzienlijke investeringen en kostenposten die niet in de begroting waren opgenomen en/of bedragen die niet waren voorzien ten laste van de Algemene Reserve gebracht. In 2018 is 1.667.200 euro onttrokken aan de Algemene Reserve ter dekking van het begrotingstekort in 2018. Dan ziet de desbetreffende begroting voor dat jaar er uiteraard mooi uit, maar dat gegeven vertekent het financiële beeld aanzienlijk. De VVD vindt dat realistisch begroten voorwaarde is om te zorgen dat nu en in de toekomst de financiën op orde zijn en blijven en de raad de juiste beslissingen kan nemen. Structurele lasten moeten met structurele inkomsten gedekt worden.

 

De afgelopen jaren zijn er steeds meer ambtenaren in dienst genomen voor de gemeente Ridderkerk, die in eerste instantie tijdelijk aangesteld zijn, maar die we nog steeds zien binnen de BAR organisatie. De ene na de andere regisseur is aangesteld, maar wij hebben hen nog te weinig aan de diverse beleidsterreinen zien toevoegen of vernieuwende voorstellen aan de raad zien presenteren. Ook hier heeft het er de schijn van dat het woord ‘regisseur’ een toverwoord is.

 

Ruim 90 procent van de gemeenten heeft besloten de aandelen Eneco te willen verkopen. Ridderkerk behoort daar niet bij en neemt ook hier weer een afwachtende houding aan. De uitleg dat in feite alle gemeenten de vervolgonderzoeken bij Eneco afwachten is een zwaktebod. Neem stelling en praat mee over de verkoopvoorwaarden in plaats van te zeggen we wachten –voor de zoveelste keer- eerst het onderzoek en de gevolgen daarvan af.

 

Wij willen de ambtenaren bedanken voor hun inzet, maar tegelijkertijd benadrukken dat de maatschappij volop in beweging is, waar ook zij nadrukkelijk oog voor hebben en moeten blijven hebben. Maar dat maakt hun baan ook prachtig mooi.

 

Afsluitend

De VVD Ridderkerk gaat uit van de eigen kracht van inwoners en ondernemers en van een overheid die zich beperkt tot kerntaken. Kortom: een daadkrachtige, kleine overheid. Heldere kaders stellen en dan ook niet bang zijn zaken neer te leggen bij inwoners en (maatschappelijke) ondernemers.

 

De VVD Ridderkerk wil dat Ridderkerkers kunnen leven in een Ridderkerk

- dat veilig is voor iedereen

- waar je prettig wonen kan

- waar je prettig ondernemen en werken kan

- dat bereikbaar is

- dat duurzaam en innovatief is

- met een modern, daadkrachtig en onafhankelijk bestuur

 

Kortom: wij willen leven in een Ridderkerk van de toekomst

Om ook in de nabije en verre toekomst te kunnen blijven zeggen: Wat is het prachtig om Riderkerker te zijn!