Motie extra BOA's

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2019-2022;

 

overwegende dat:

 

1.     Ridderkerk streeft naar meer ‘blauw op straat’;

 

2.     er voor Ridderkerk de komende jaren geen extra wijkagenten beschikbaar komen;

 

3.     we willen werken aan een veiliger, sterker en beter Ridderkerk;

 

4.     naleving en handhaving van afspraken en regels van groot belang is voor de veiligheid van onze inwoners en ondernemers;

 

5.     de kosten voor een Buitengewoon Opsporingsambtenaar ongeveer 57.000 euro per jaar bedragen;

 

is van mening dat:

 

a.     Buitengewoon Opsporingsambtenaren een belangrijke bijdrage leveren om de veiligheid en de naleving van regels in de gemeente te verhogen;

 

b.     Ridderkerk moet streven naar een zo veilig mogelijke leef- en werkomgeving voor al haar inwoners en ondernemers;

 

c.     de begroting de komende jaren voldoende ruimte heeft om twee fte extra Buitengewoon Opsporingsambtenaren aan te stellen;

 

verzoekt het college om bovenop de huidige formatie van 5 fte Buitengewoon Opsporingsambtenaren twee extra fte Buitengewoon Opsporingsambtenaren aan te stellen en de daarvoor benodigde middelen in de 1e Tussenrapportage 2019 te verwerken;

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Het raadslid,

 

 

Edward Piena

VVD