Herstel getijdenhaven Huys ten Donck

Voorzitter,

 

De VVD Ridderkerk staat sympathiek tegenover Huys ten Donck en we waren, ondanks onze terughoudendheid in het geven van subsidies in welke vorm dan ook, in eerste instantie bereid om

akkoord te gaan met het raadsvoorstel. Echter bij het lezen van de niet voor de openbaarheid bestemde stukken, kreeg twijfel de overhand. Hoewel de wethouder heeft aangegeven dat het herstel van de historische getijdenhaven Huys ten Donck volledig losstaat van het concept businessplan Huys ten Donck, hebben wij daar zeer grote vraagtekens bij. In het raadsvoorstel wordt o.a. gezegd: “Hiermee werken we mee aan het behoud van Huys ten Donck met buitenplaats”. Een koppeling met het businessplan is hiermee nadrukkelijk gelegd. In het concept businessplan Huys ten Donck staat vermeld dat de gemeente gevraagd kan worden garant te  staan voor (maximaal) 5 miljoen aan leningen. Een garantstelling aan een stichting, die de provincie Zuid-Holland niet kapitaalkrachtig genoeg vindt om rechtstreeks subsidie aan te verlenen.

 

Voorzitter,

 

De gemeente heeft aangegeven in principe mee te werken aan planologische wijzigingen die nodig zijn voor de realisatie van het businessplan. Een plan dat tevens leidt tot verstening van het gebied terwijl de raad en het college bij de begrotingsvergadering beide nadrukkelijk aangegeven hebben dat de buitengebieden groen moeten blijven. De VVD Ridderkerk wil niet aan verwachtingsmanagement doen en met het akkoord geven van dit voorstel doen we dat wel. Daarom zullen wij tegen dit raadsvoorstel stemmen.