Beheer,beheerskosten & OZB-opbrengsten Nieuw-Reijerwaard

Verzoek van de gemeenschappelijke regeling Nieuw-Reijerwaard over beheer, beheerskosten en OZB-opbrengsten

Voorzitter,

 

De VVD Ridderkerk gaat ervan uit, dat de drie gemeenten die de Gemeenschappelijke regeling Nieuw-Reijerwaard in het leven hebben geroepen op zorgvuldige en weloverwogen wijze hunafspraken hebben gemaakt en vastgelegd. Van deze partijen mag verwacht worden, dat zij het resultaat van de grondexploitatie van Nieuw Reijerwaard op een zeer professionele wijze hebben berekend en alle risico’s nauwkeurig in kaart hebben gebracht. Blijkbaar hoefden de opbrengsten uit de onroerendzaakbelasting die Ridderkerk uit dit gebied toekomen, toen niet in de grondexploitatie te worden meegenomen. Meevallers komen de drie gemeenten toe. Tegenvallers zullen dan echter ook door hen opgevangen moeten worden. Mocht dit tot een mindere opbrengst of zelfs verlies leiden, dan zullen de deelnemende gemeenten daarvoor gezamenlijk op basis van de gemaakte afspraken moeten opdraaien en moet dit niet alleen op Ridderkerk afgewenteld worden. Met het verzoek van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling gebeurt dit echter wel.

 

Voorzitter,

 

Er wordt Ridderkerk niet alleen verzocht om de hogere beheerskosten voor haar rekening te nemen. De Gemeenschappelijke regeling wil ook de overige verwachte Ridderkerkse onroerendzaakbelasting van ongeveer 6 miljoen euro uit dit gebied aan hun grondexploitatie ten goede te laten komen. In het raadsvoorstel wordt hier deels aan tegemoet gekomen door toekomstige gelden te reserveren voor investeringen die de ontwikkeling van dit gebied ten goede komen. Concrete investeringsplannen zijn er echter nog niet, alleen mogelijkheden worden benoemd. Als Ridderkerkse raad bepalen we zelf of we de bestemde gelden daadwerkelijk aan Nieuw-Reijerwaard gaan besteden, maar door een bestemmingsreseve te vormen wekken we wel verwachtingen bij Barendrecht en Rotterdam. De VVD Ridderkerk is van mening dat we de opbrengsten uit onroerendezaakbelasting uit een bepaald gebied niet bij voorbaat zonder concrete plannen voor dat gebied moeten bestemmen. Elk jaar moeten we voor heel Ridderkerk bekijken, waaraan de belastinggelden zo efficiënt en effectief mogelijk moeten worden uitgegeven. Indien er aanvullende investeringen in Nieuw Reijerwaard nodig zouden zijn, kunnen we op dat moment  opnieuw alle verschillende  belangen tegen elkaar afwegen. Een bestemmingsreserve is daar niet voor nodig en die zou naar onze mening ook niet nodig moeten zijn om op goede voet met de andere twee gemeenten te blijven staan.

 

Tot slot voorzitter,

 

De VVD Ridderkerk kan zich vinden in een voorstel, waarbij de verantwoordelijkheid van het

beheer van de openbare ruimte na woonrijp maken wordt uitgevoerd door de GRNR en dat de

gemeente Ridderkerk de daarmee gepaard gaande beheerskosten betaald. Het voorliggende

scenario vinden wij echter absoluut een ongewenste brug. Daarom zullen wij niet instemmen met het raadsvoorstel en gaan niet akkoord met de antwoordbrief van de raad aan het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Nieuw-Reijerwaard.