Gemini College op Sportpark Ridderkerk

De VVD Ridderkerk is verbaasd dat bij de actualisatie van het Integraal Accommodatie Plan de huidige locatie van de Gemini niet betrokken is om daar een nieuwe accommodatie te realiseren. Wat ons betreft een gemiste kans.

Daarnaast heeft in 2016 de VVD Ridderkerk al benoemd dat -gelet op allerlei redenen-  een vestiging van de Gemini zoals voorgesteld in 2016 niet realistisch was. Het toenmalig raadslid van Os kan daar over mee praten, gezien zijn bijdrage toen! Maar 18 PLUS zal nu wel ineens voor het voorstel stemmen. Waarom 18 PLUS totaal van mening is veranderd is bij  het AIAP door hen al aangegeven. Het enige argument is blijkbaar “ verhoogde aandacht” voor de verhoudingen tussen de leerlingen van de twee scholen”. Heb dan gewoon het lef om te zeggen dat u dat punt bij de coalitieonderhandelingen heeft moeten weggeven. Daar is niets mis mee, maar dit past blijkbaar niet bij uw “ nieuwe” politiek.

De toen benoemde argumenten van de VVD Ridderkerk worden thans ingebracht om de Gemini te vestigen op het huidige veld van RVVH. Dus de les die daaruit getrokken kan worden is dat men vooral moet luisteren naar de inbreng van raadsleden en niet alles langs de lijn van een coalitie akkoord moet dicht timmeren.

Zoals aangegeven zou de  VVD Ridderkerk graag gezien hebben dat een nieuwbouw cq renovatie op de huidige locatie in Slikkerveer onderzocht was  geworden. De enige reden die wij bij het college zien om dat niet te doen is naar onze mening gelegen in het feit dat woningbouw op die locatie de financieringsbron moet zijn voor een groot gedeelte van het aangepaste IAP.

Door het besluit in 2016 zijn er verwachtingen gewekt bij alle partijen die betrokken zijn bij de Gemini en dat maakt de afweging die we vanavond moeten maken zeer lastig. Want juist de VVD Ridderkerk staat voor een betrouwbare overheid.

Als één van de belangrijkste redenen om nu de Gemini anders te situeren is het beoogde tram tracé. Dan is het des te vreemder dat dit argument gebruikt wordt om de Gemini nu hier te vestigen, omdat juist de toezeggingen aan RVVH voor een hervestiging van die vereniging op het huidige sportpark daarmee conflicteert. Wij willen dit expliciet benoemd hebben. Als later andere overheden een railverbinding alsnog gerealiseerd willen hebben, zal dat de investeringen in RVVH in de nabije toekomst te niet doen. En dan mag het college dit uit gaan leggen. En nog belangrijker daarvoor de structurele middelen binnen de begroting aangeven. Om het in goed Nederlands te zeggen, de VVD Ridderkerk zegt u nu reeds  ‘ I hate to say I told you so” . Een vestiging van RVVH op het Reijerpark zou realistischer, wenselijker en financieel minder risicovol zijn.

Daarnaast hebben wij grote zorgen over de verkeersstromen die vestiging van de Gemini op de voorgestelde locatie teweeg gaan brengen. Het college heeft hier vast over nagedacht. En dus horen wij graag de toezegging dat ook hier het college inzet op nul verkeersslachtoffers.

Samenvattend voorzitter: De VVD Ridderkerk heeft lang beraadslaagd over dit voorstel. Duidelijk mag zijn, dat de VVD Ridderkerk een andere keuze gemaakt zou hebben en dat het college straks niet terug moet komen naar de raad met huilie huilie, de tram of railverbinding komt over het RVVH terrein. Dan zal het college dit moeten verantwoorden en niet bij de VVD moeten aankloppen.

Uitsluitend en alleen vanuit het principe dat we een betrouwbare overheid moeten zijn, zullen wij met de grootst mogelijke tegenzin in kunnen stemmen met het voorstel met alle voorbehouden die we hebben gemaakt.