Kaderbrief begroting 2020

Gelet op het coalitie- en collegeakkoord worden nog steeds veel zaken heroverwogen, geëvalueerd, opnieuw bezien, onderzocht enzovoorts. De hoogste tijd dat men nu met concrete voorstellen naar de raad komt. Van palet naar prestatie laat wel lang op zich wachten en blijft met deze kaderbrief steken op een houtskoolschets.

Het uitgangspunt dat er een reële en structureel sluitende begroting moet zijn, willen we als VVD hier wederom en nadrukkelijk onderstrepen. Deze coalitie heeft niet voor niets bij het coalitieakkoord aangegeven dat de lasten voor de inwoners en ondernemers niet mogen stijgen. Dat is en zal ook de insteek van de VVD Ridderkerk zijn en blijven. Veel liever nog zien we lastenverlaging, al is het eenmalig.

Naast de reeds genomen besluiten dit jaar, die veel geld kosten, zijn er nog veel PM posten. Tevens is er zeer waarschijnlijk al 1 miljoen euro structureel voor het Sociaal Domein nodig en zal het Aangepaste Integraal Accommodatie Plan de nodige tonnen gaan kosten. Dat gevoegd bij de onzekerheden bij de jeugdhulp en de uitkomst van de meicirculaire laat zien dat de structurele financiële ruimte niet groot is. Het gemeentebestuur zal daarom weloverwogen besluiten moeten nemen. 

De zaken die de VVD van belang vindt zijn bekend. We hebben ze benoemd bij het opstellen van het coalitieakkoord, bij de behandeling van het collegeakkoord en bij de begroting.

Veiligheid in brede zin is en blijft voor de VVD topprioriteit. Enkele punten  willen we met name noemen; zet in op een meer gerichte inzet van BOA ‘s (buitengewoon opsporingsambtenaar) en pak de drugshandel en het drugsgebruik hard aan.

Geen lastenverhogingen voor inwoners en ondernemers hebben we al benoemd. En koop vooral als gemeente lokaal in en zorg er voor dat u de ondernemers maximaal ontzorgt.

Het vorige college heeft bij het Sociaal Domein aangegeven dat men volop met integraal beleid, innovatie en preventie bezig was, maar tijdens een bijeenkomst onlangs blijkt dat dit nauwelijks gebeurd is. Juist dat als uitgangspunt had besparingen kunnen opleveren. Daar moet dus vol op ingezet worden. Nu zien we vooral uitbreiding van het personeelsbestand met alsnog weinig tot geen concrete resultaten voor de zorgvragers. Diezelfde trend zien we bij de BAR organisatie in algemene zin. Efficiënt en effectief werken moeten het uitgangspunt blijven. Niet voor niets was dat een van de belangrijkste doelstellingen van het opzetten van de BAR organisatie.

De VVD staat voor realistische duurzaamheid. Wij herhalen onze oproep aan het college een masterplan klimaatbeïnvloeding aan de raad te presenteren, waar alle zaken op dit gebied in samenhang worden bekeken.

Zaken die op het eerste gezicht duurzaam lijken, kunnen soms slechter uitpakken voor het milieu dan eerder werd gedacht. Daarom roepen we het college op het huidige beleid om kapitaalslasten die in een jaar niet besteed worden automatisch voor duurzaamheid in te zetten te heroverwegen. Duurzaamheid beschouwt de VVD Ridderkerk als een volwassen beleidsterrein dat zich niet leent voor hap snap beleid.

Tot slot voorzitter

Veel kleuren, 1 palet is de titel van het coalitieakkoord. De VVD spreekt nogmaals uit dat met dat ene palet en die vele kleuren alle inwoners worden bedoeld en niet alleen de achterban van de coalitiefracties. De VVD Ridderkerk heeft daarvoor wederom haar inbreng vandaag gegeven.