Algemene beschouwingen 2019

De afgelopen jaren is de Nederlandse economie gegroeid en deze groei lijkt zich nog even voort te zetten. Hierdoor hebben we het gemiddeld in Nederland heel goed. De onzekerheid over onder andere de Brexit, het (handels)beleid van de Verenigde Staten, gebrek aan arbeidskrachten en de stikstofproblematiek zijn factoren die voor grenzen aan de economische groei kunnen zorgen. Minder voorspoedige tijden zullen ook zijn weerslag hebben op de gemeente Ridderkerk en haar inwoners. Daarom blijft de VVD Ridderkerk hameren op een begroting, waarbij structurele lasten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn zonder dat de lasten voor onze inwoners en ondernemers stijgen.

Economische groei betekent nog niet, dat hierdoor alles in Ridderkerk perfect geregeld is of geregeld kan worden. Veel zaken kunnen (en soms moeten) nog goed op de rit gezet of uitgewerkt worden. Hierbij valt o.a. te denken aan de energietransitie, ondersteuning van ouderen, de winkelleegstand, het vergroten van onze veiligheid, toenemende overlast door de wegen langs Ridderkerk en het verkeerscirculatieplan. Over deze onderwerpen  wordt veel gesproken en het ene na het andere onderzoek wordt opgestart. Wat ons betreft worden we als gemeente daadkrachtiger. We moeten keuzes durven maken en deze uit kunnen leggen aan de inwoners. De VVD Ridderkerk wil werken aan een veiliger, sterker en beter Ridderkerk, waar alle inwoners en ondernemers van kunnen profiteren. Wij willen in een gemeente leven, die oplossingen bedenkt en de bedachte oplossingen met een duidelijke stip op de horizon uitvoert. Daarbij zal de politiek prioriteiten moeten durven stellen. De financiële middelen zijn niet oneindig. Ondanks het feit dat de Algemene Reserve goed gevuld is, moeten structurele uitgaven structureel gedekt worden. Pas dan begroot je echt realistisch. Heeft en zo ja houdt het gemeentebestuur deze realiteitszin?

 

Een Ridderkerk dat veilig is voor iedereen

Voor de VVD Ridderkerk blijft veiligheid in brede zin topprioriteit!

Wij zijn het laatste jaar geschrokken van het aantal (gewelddadige) overvallen op winkels en privé personen, de ongeregeldheden in zwembad de Fakkel en de onrust tijdens het afgelopen Zomerfeest. Zorgen maken wij ons om de inbraken en/of oplichtingen door babbeltrucs. Van groot belang is het, dat wij er alles binnen onze gemeentelijke mogelijkheden aan doen om deze onveilige zaken te bestrijden. Wij prijzen ons gelukkig dat vorig jaar een motie van de VVD is gesteund om een extra buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) aan te stellen. Door de inzet van BOA’s is het mogelijk om meer toezicht te houden op de openbare ruimtes en kan veel kleine criminaliteit worden voorkomen. Er is echter meer nodig.

 

Veiligheid is niet alleen een taak van de gemeente, maar ook van inwoners en bedrijven. Met gezamenlijke inspanningen moeten we onze leefomgeving veiliger kunnen maken. De buurtpreventieteams en de WhatsAppgroepen dragen daar hun steentje al aan bij. De gemeente dient burgerinitiatieven met betrekking tot veiligheid zoveel als mogelijk te stimuleren.

De VVD Ridderkerk brengt al jaren de toenemende drugsproblematiek onder de aandacht. Goed te lezen dat de politie zich ook in Ridderkerk focust op de aanpak van drugsoverlast en drugshandel en bij drugsoverlast zo mogelijk repressief optreedt om de overlast te doen stoppen. Drugs en drugsoverlast mogen simpelweg niet getolereerd worden. Ook de veiligheid op het water en de afgesproken aanrijtijden van ambulances moeten nauwlettend in de gaten gehouden worden. We mogen niet verslappen.

 

Wij zijn de politiemensen, het ambulancepersoneel en de (vele vrijwilligers bij de) brandweer dankbaar dat zij dag en nacht voor de veiligheid en gezondheid van onze inwoners klaar staan, ondanks dat zij bij hun werk door onverlaten regelmatig lastig worden gevallen. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten, horen ongestoord hun werk te kunnen doen en met respect behandeld te worden. Gemeente en politie moeten met de hun hiervoor gegeven bevoegdheden hard optreden tegen mensen die de hulpverleners bedreigen of aanvallen.

 

 

Een Ridderkerk waar je prettig wonen kan

Ridderkerk moet een gemeente zijn, waar Ridderkerkers van alle leeftijden veilig en prettig kunnen wonen. Ouderen wonen langer thuis en voor hen is het belangrijk dat zij niet alleen achter de geraniums zitten. Voor een groot aantal van hen is het van groot belang, dat zij de verbinding met de samenleving kunnen houden. Hier ligt ook een taak voor de gemeentelijke overheid. Wij dringen erop aan dat bij de (verdere) transformatie van het Sociaal Domein de aandacht voor deze groep inwoners één van de prioriteiten is.

 

Vrijwilligers zijn onmisbaar en zij verdienen alle respect en waardering. Veel vrijwilligers zetten zich in als mantelzorgers. De druk op hen is groot en zij verdienen dan ook alle steun en aandacht. Niet alleen in woorden, maar ook met daden. Professionele ondersteuning voor mantelzorgers en zorgvragers is op termijn goedkoper dan te wachten tot het moment dat een mantelzorger uitvalt omdat hij/zij het niet meer kan bolwerken. De liefdevolle inzet verdient groot respect.

 

Voor onze jeugd is het belangrijk dat er goede en voldoende activiteiten georganiseerd worden om zich te kunnen vermaken. In Ridderkerk hebben we een aantal jaarlijks terugkerende evenementen, die mogelijk zijn door de inzet van vrijwilligers en bijdrages van ondernemers. Ook het Zomerfeest op het Koningsplein lijkt in een behoefte te voorzien. Deze particuliere initiatieven moeten we als overheid vooral aan hen laten. Wel roept de VVD het college op de organisatoren van alle evenementen zoveel mogelijk te faciliteren en bij de aanvraag van evenementen de papieren rompslomp tot het minimum te beperken. Zonder uiteraard de veiligheidsaspecten uit het oog te verliezen.

 

Voor de kwaliteit en de veiligheidsbeleving van onze openbare ruimte is goed onderhoud hard nodig. Wij steunen daarom de extra gelden die het college vrijmaakt om het onderhoudsniveau naar een hoger plan te tillen.

 

Wat de geluids- en luchtproblematiek veroorzaakt door de A15 en A16 betreft, zijn we heel duidelijk. Wanneer aangetoond is/wordt, dat een scherm of aardewal een wezenlijke verbetering voor de gezondheid oplevert voor onze inwoners en de daarmee gepaard gaande kosten hierdoor worden gerechtvaardigd, zullen we daar samen met de andere overheden zorg voor moeten dragen. We zijn blij dat mede door de inspanningen van de VVD Ridderkerk de gemeenteraad heeft besloten, dat na het zomerreces van 2020 een besluit over het al dan niet plaatsen van een scherm of aardewal langs het Oosterpark  genomen kan worden.

 

Een Ridderkerk waar je prettig ondernemen en werken kan

Veel bedrijven kunnen op dit moment geen geschikte werknemers vinden, terwijl er toch nog een groot aantal inwoners van Ridderkerk in een uitkeringssituatie zit. Actief deelnemen aan de werkende samenleving geeft je het gevoel, dat je meetelt en er toe doet. Iedereen is bij een op stoom zijnde economie nodig en uitkering moet een tijdelijk vangnet zijn. Daarom is het goed, dat de gemeente bij het afsluiten van contracten Social Return on Investment afspraken maakt. De inzet zou bij grote contracten moeten zijn, dat mensen in een Ridderkerkse uitkeringssituatie aan het werk geholpen worden en/of een opleiding/stage kunnen krijgen, waardoor ze later op de arbeidsmarkt een goede kans op een baan krijgen.

De lokale economie is zeer belangrijk. Leegstand in onze winkelcentra is slecht voor ondernemers, inwoners en  werkgelegenheid en zal zonder plannen uiteindelijk alleen maar tot meer leegstand leiden. We zien na veel jaren praten nog geen verbetering en geen voorstellen ter verbetering. De leegstand van winkels moet in overleg met alle betrokken partijen worden aangepakt. De sloop van één winkelcentrum of de omvorming ervan met andere bestemmingen zoals bijvoorbeeld een startup hub kan in goede samenspraak met de vastgoedeigenaren en ondernemers wellicht een mogelijke optie zijn. De inzet door de gemeente om zoveel mogelijk lokaal in te kopen steunen wij uiteraard. Wij blijven daarnaast aandacht vragen voor het zoveel mogelijk ontzorgen van onze ondernemers, niet alleen in woorden maar juist in daden.

 

Wij zijn ervan overtuigd, dat bedrijven zich in Nieuw Reijerwaard zullen gaan vestigen en vragen wederom de sceptici niet onnodig en tegen beter weten in zaken te frustreren. Laten we trots zijn op dit nieuwe duurzame bedrijventerrein, dat voor werkgelegenheid en een goede uitstraling van Ridderkerk kan zorgen.

 

Een Ridderkerk dat bereikbaar is

Het zal niemand ontgaan, dat elke werkdag zowel in de ochtendspits als in de avondspits op de wegen rond Ridderkerk vele kilometers aan files worden gemeld. Slecht voor het milieu,  slecht voor de bereikbaarheid van Ridderkerk en een kostenpost voor bedrijven. Voor het behoud van werkgelegenheid moeten onze bedrijventerreinen goed bereikbaar blijven voor álle vormen van vervoer. Het stimuleren van het gebruik van de fiets is dan ook prima, maar dat mag niet ten koste gaan van overige vormen van vervoer. Het gaat om de juiste mix.

 

Dit jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitkomsten van de HOV-ontwikkelvisie Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden, maar de VVD Ridderkerk heeft zeer sterke twijfels of openbaar vervoer met alleen bussen door Ridderkerk een bijdrage gaat leveren aan een betere bereikbaarheid van Ridderkerk. Wij blijven ons inzetten voor een railverbinding naar Rotterdam centrum en het liefst ook naar Dordrecht, die wat ons betreft niet door het centrum van Ridderkerk zou hoeven te lopen.

Niet alleen een goede bereikbaarheid van binnen naar buiten Ridderkerk en visa versa verdienen aandacht, maar ook goede en veilige verkeersstromen binnen onze gemeentegrenzen zijn belangrijk.

               

Een Ridderkerk dat duurzaam en innovatief is

Wij kunnen het niet vaak genoeg zeggen. De VVD Ridderkerk is voor realistische duurzaamheid. Wij blijven hameren op gezond verstand, niet doorslaan, het oog op veiligheid houden en vooral ook betaalbaar houden van duurzame maatregelen. Overhaaste besluiten kunnen vaak averechts werken. Een recent voorbeeld hiervan is het opwekken van elektriciteit door hout te verbranden in een biomassacentrale. Dit zou milieuvriendelijker zijn dan andere elektriciteitsopwekkers. Recent onderzoek geeft aan, dat een biomassacentrale juist meer stikstof, fijnstof en broeikasgas uitbraakt dan bij het opwekken van stroom uit een kolencentrale. Ook het na-scheiden van restafval lijkt tot betere resultaten te leiden dan gescheiden inzameling van plastic, metalen en drinkkarton. Dit had de VVD Ridderkerk bij het allereerste afvalbeleidsplan al aangegeven. Daarom is het soms beter om even af te wachten en goed te luisteren, voordat onnodig geld verspillende besluiten worden genomen.

 

Wij herhalen onze oproep aan het college een masterplan klimaatbeïnvloeding aan de raad te presenteren, waar alle zaken op dit gebied in samenhang worden bekeken. Hap snap beleid is wellicht mooi voor het profileren op het gebeid van duurzaamheid, maar helpt ons zeker niet altijd aan een beter milieu.

De VVD Ridderkerk zal uiterlijk in 2020 met een motie komen om de “uitgespaarde” kapitaallasten van investeringen, die in een bepaald jaar niet gedaan zijn, niet meer automatisch voor duurzaamheid te reserveren. Wanneer wij duurzaamheid echt serieus nemen, dan moeten we te nemen maatregelen niet af laten hangen van middelen, die toevallig in een bepaald jaar niet gebruikt worden. Voor de VVD behoren begrippen als duurzaamheid, milieu, klimaatadaptatie, klimaatbeleid, circulaire economie en dergelijke tot een zeer volwassen beleidsterrein. Het college is blijkbaar nog steeds niet zo ver.

Financiën

 

De begroting 2020 baart ons zorgen en het college lijkt deze zorgen te delen door een terechte verkapte “winstwaarschuwing” voor de jaren 2020 en verder af te geven. Men geeft aan, dat de begroting nog goede cijfers laat zien, maar dat met zaken als de uitvoering van het collegeprogramma, het geactualiseerde IAP en forse onzekerheden in het Sociaal Domein en de sterke schommelingen van de Rijksbijdrage nog rekening gehouden moet worden. De VVD Ridderkerk wil daaraan nog toevoegen, dat het realistisch is te verwachten dat de beheer- en exploitatiekosten voor ons maatschappelijk vastgoed de komende jaren fiks zullen toenemen, omdat S&W het niet voor het afgesproken bedrag kon doen. Een overschotje van 24.200 euro op de begroting in 2020 lijkt dan als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Tel daar onder andere verwachte kosten voor duurzaamheid, de energietransitie en klimaatadaptie bij op en ook een overschot van een paar ton in de meerjarenbegroting lijkt dan snel opgesoupeerd. Het college heeft aangegeven, dat de benodigde financiële middelen voor de uitvoering van het collegeprogramma waarschijnlijk zo groot zijn, dat men tijdig moet gaan onderzoeken, welke mogelijkheden daarvoor binnen de bestaande begroting zijn. Gezien het feit dat er al jaren realistisch wordt begroot, zou er niet veel ruimte moeten zijn en zijn wij dus benieuwd welke onderdelen van het bestaande beleid geschrapt gaan worden om de beloftes van dit college te maken.

 

Deze coalitie heeft in het coalitieakkoord aangegeven dat de lasten voor de inwoners en ondernemers niet (met meer dan de inflatiecorrectie) mogen stijgen. Dit is en zal ook de insteek van de VVD Ridderkerk zijn en blijven. De begroting laat echter zien, dat de afvalstoffenheffing voor onze inwoners komende jaren flink stijgen. Voor een deel is dit het gevolg van landelijk beleid, maar voor een deel ook door het nieuwe afvalbeleidsplan. In de aanloop naar het afvalbeleidsplan is aangegeven, dat afvalbewuste inwoners er in elk geval niet op achteruit zouden gaan in hun portefeuille. Dan heb je als college toch wel het één en ander uit te leggen! De abrupte stijging van de afvalstoffenheffing willen we voor de inwoners enigszins dempen door de komende twee jaar (een deel van) die kosten ten laste van de Algemene Reserve te laten komen. Voor deze lastenverlichting vindt de VVD Ridderkerk dat prima, ook al is die eenmalig.

 

Ondanks de economische groei, de goede algemene reserve die de gemeente Ridderkerk heeft en de op papier sluitende begroting, blijft de VVD Ridderkerk van mening dat de overheid zich dient te beperken tot kerntaken en deze sober moet uitvoeren. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben een eigen verantwoordelijkheid en daar mag de overheid een beroep op doen. Wat ons betreft gaat een aantal collegewensen, die nog uitgewerkt moeten worden, voor de komende jaren de ijskast in en gaan deze wensen met een structureel karakter zeker niet betaald worden uit de Algemene Reserve en mag daarvoor op kerntaken niet bezuinigd worden. Met een verwacht negatief resultaat van 1,5 miljoen euro in 2019 mede als gevolg van het invullen van wensen van het college moet het daarmee wel even klaar zijn.

 

Zijn er dan helemaal geen financiële lichtpuntjes. Jawel hoor, zoals gezegd hebben wij een gezonde Algemene Reserve en wachten ons ook nog de opbrengsten van de verkoop van de aandelen Eneco. Weliswaar hebben onze colleges steeds op de achterbank gezeten, voordat men dit jaar eindelijk de stoute schoenen heeft aangetrokken om zich uit te spreken voor verkoop. De opbrengsten van de verkoop zullen echter in eerste instantie gebruikt moeten om het jaarlijks niet meer te ontvangen dividend in de begroting te compenseren. De VVD pleit ervoor om de overige gelden te gebruiken voor maatregelen, die ons milieu ten goede komen. Wij roepen dit college op om nu al te gaan werken aan een masterplan klimaatbeïnvloeding Ridderkerk en niet te wachten totdat de aandelen verkocht zijn. Een goed masterplan kan ervoor zorgen dat zowel duurzaamheidsprojecten als de benodigde financiële dekking voor de weggevallen dividenden gerealiseerd kunnen worden.

 

Tot slot

De vernieuwde VVD fractie kijkt uit naar een constructieve samenwerking met het college van b&w en de raad, waarbij wij met zijn allen de juiste besluiten voor onze inwoners en ondernemers kunnen nemen.

De ambtenaren danken wij hartelijk voor hun inzet en toewijding in het afgelopen jaar.

De VVD Ridderkerk wil dat Ridderkerkers kunnen leven in een Ridderkerk

- dat veilig is voor iedereen

- waar je prettig wonen kan

- waar je prettig ondernemen en werken kan

- dat bereikbaar is

- dat duurzaam en innovatief is

- met een modern, daadkrachtig en onafhankelijk bestuur

 

Kortom: wij willen leven in een Ridderkerk van de toekomst

 

Om ook in de nabije en verre toekomst te kunnen blijven zeggen: Wat is het prachtig om Ridderkerker te zijn!