Sociaal Beheer Ridderkerk – Stichting Facet

Het college heeft grote ambities geformuleerd in de notitie Sociaal Beheer Ridderkerk. De insteek om onze inwoners zelfredzamer en samenredzamer te maken sluit goed aan bij de liberale waarden van de VVD. Ook het uitgangspunt om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt door participatie naar vermogen te helpen met het leveren van een tegenprestatie vinden wij een positieve ontwikkeling.
Werkervaringsplaatsen of passend vrijwilligerswerk zijn daarvoor prima instrumenten.


Maar aan deze grote ambities hangt een fors prijskaartje. De bedragen staan uitgesplitst en onderbouwd in het voorstel en alles bij elkaar opgeteld gaat het om een bedrag van ongeveer 1,25 miljoen euro. Met name de structurele bijdrage van 554.500,- vanaf 2020 baart de VVD zorgen. Het is ons niet duidelijk hoe deze in de begroting van 2020 wordt afgedekt. Tijdens de vorige vergadering bleek tevens dat bij de quasi-inbesteding van het beheer en exploitatie van de sportaccomodaties ook extra kosten worden verwacht. Het overschot op de gepresenteerde begroting 2020 van 24.200 euro wordt op deze manier wel érg vaak uitgegeven.


Daarnaast vinden wij de resultaatafspraken zoals beschreven in bijlage 3 te breed en weinig meetbaar gesteld. De VVD zet vraagtekens bij de controleerbaarheid van resultaatafspraken zoals ‘het stimuleren van individuen’ en ‘mobiliseren van inwoners’. Het antwoord van de wethouder in de commissievergadering dat dit gebeurt, naast het tellen van concrete resultaten, door middel van storytelling door gebruikers, is wat de VVD betreft te weinig meetbaar. Dit zien wij graag aangevuld met concrete prestatieindicatoren. In de halfjaarrapportage en jaarrekening kan dan inzichtelijk worden gemaakt of de resultaatafspraken daadwerkelijk gehaald zijn en het gevraagde extra budget ook goed besteed is.